is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweeledige registers over de vyftig deelen van de Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII alvoorens en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R E G I S T E* R. 1787- 247

gimenten nader te ordonneeren, dat zy niet anders onderworpen zyn aan de byzondere ordres, het zy direct van wegens de Staaten van Holland, het zy van wegens de Magiftraaten of .Regenten der Steden en Plaatzen alwaar zy in guarnifoen of gecampeerd liggen met hunne Regimenten en Manfchappen, of van andere Staaten of Magiftraaten, dan in zoo verre die ordres zich bepaalen tot het territoir van hunne Provintie, alwaar zy guarnifoen houden; maar dat voor zoo verre gemelde ordres zich mogten uitftrekken, om met hunne Regimenten te marcheeren, zonder alvoorens gevraagde en door den wettigen Souverein der Provintie, in welke zy order zouden hebben te marcheeren

< met hunne Regimenten of Manfchappen , verleende attaché op het Patent tot dat einde door hun afgevaardigd en vertoond, het hun niet geoirloofd zal zyn, met hunne Regimenten of Manfchappen , buiten het territoir te marcheeren van die Provintie, waar in zy zich geplaatst vinden. XIX. 1.

9 April. Verklaaring van F. W. Whemkoven en Iru Wessels, betrekkelyk de oproerige beweeg'ngen op den üden Maart jongst en vervolgens te Hoorn voorgevallen. X. 216.

9 . Misfue van Burgemeesteren en Vroedfchap¬

pen der Stad Leyden aan de Ridderfchap en Edelen van Holland en Wen-Friesland, betrekkelyk het vervullen der vacante post van Bailjuw en Dykgraav van Rhynland, door een Burger of Ingezeten van hunne Stad of tot de Regeering van dezelve behoorende. XLVII. 264.

9 Refolutie van Burgemeesteren en Vroedfchap¬

pen der Stad Hoorn, waar by wordt goedgevonden .en verftaan, aan Gecommitteerde Raaden kennis te gee. ven, dat Hun Ed. Groot Achtb. niet zullen admitteeren dat het Exercitie-Genootfchap van Wapenhandel binnen hunne Stad, buiten hunne kennisfe zal worden herfteld; met declaratoir: dat indien nogthands de Refolutie van het gecombineerde Collegie ten dien einde efFtct moeste forteeren, des dan daar tegens te protesteeren, en deswegens alla zoodanige middelen in het werk te ftellen, als zullen oirdeelen te behooren; worQ 4 den-