is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweeledige registers over de vyftig deelen van de Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII alvoorens en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER. 1787. 2S3

heid en Vaderlandsliefde hun het vertrouwen der braa-; ve Burgery verworven heeft. XX. 285. •r* JnrlL Request van eenige Burgers van Gorlnchim am X6Dw.LdfqBurgemMSteren en Vroedfchap van die Stad; verzoekende: dat Mr. Bruno Josias van der Dofs, doordien by geen oud Burger van de Stad is, en van zyne Vaderlandlievende fentlmentsn nimmer de minfte blyken heeft gegeeven, waar door de Burgery hem tot hunnen Repraefentant zouden kunnen begeeren niet gelieven te brengen op de nomtnaue tot vervulling der vacante plaats van Raad in de Vroedfchap Van genoemde Stad; maar daar op zoodanige Perfoonen te ftellen, welke door hunne bekende kundigheden en vaderlandfche fentimenten, als mede gegoede heid en ouderdom, gerechtigd zyn tot dezen post, en mitsdien de liefde en achting der Burgery . zoo hoognoodig in deze tyden, kunnen wegdragen. XX. 299 ( >

l6 Extract uit de Refolutien van de Staaten van

Zeeland, behelzende Declaratoir van den Heer van Lynden voor den Eerden Edelen, benevens de Gedeputeerden der Stad Middelburg, waar by volkomen approbeeren de Justificatie van den Raadpenfionaris vak de Spiegel, en genoegen neemen met zyn Ed. directie in 's. Lands zaaken; verzoekende eerstgemelde Heer te gelyk, dat hy Raadpenfionaris het adfhu.cr.yf advis der Gedeputeerden van Zierikzee niet wederom mag beantden, tot voorkoming van verdere onaangenaamheden, en de zaak te willen houden voor afgedaan. XL 94*

l6 _ Refolutie van Luitenant en Hoofdmannen

der Stad Groningen en Ommelanden, waar by den Prokureur-Generaal wordt geauthorifeerd , om tegens du overtreeders der flatus op den s^n Maart jongst door den Hove gedecreteerd, zynde het meerder gedeelte der destyds gewezene Eedgenooten der Slad Appmgadam ieder in 't byzondere daar aan verwante betrekfeinea by dasvaardinge in perfoon te procedeeren, a's tegens H. Knypihga Bouwmeester, E. Houwerzyl

f-*> Op den 9 April 1788 by de verandering der fcegeering in deze Stad, wierd deze Mr. van der Does door den Heere fcrt'PffiS ecBHgeerd tot Schepen. Zie het VI. Deel dezer Ferza'iTttting van Stukken bl. 179.