Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER. 1787. «|

Jt8 Novemb. Misfive naainens den Nederduitfchen Gereformeerden Kerkenraad der Stad Ftisfingen aan Ds. G. Holst, ter dier tyd te Amfieldam, om redenen te viaagen van zyne langwylige aofentie. XXXVI. 108.

jp 1 Tweede Misfive van Ds. J. Kantelaar aan

de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente ie Atmelo, tot nader aandrang van zyn verzoek, om Jalvo konore zyne demi; fis als Predikant aldaar te mogen erlangen. VIII. 277.

jo Publicatie van Burgemeesteren en Vroed-

ïchap der Stad Utrecht, ten einde om de nieuw aangeftelde Hoofdmannen aan het publyk bekend temaaken, als mede om te verklaaren dat voor nul en onwaarde houden alle aanftellingen van Burger - Officieren , Adjudanten, Onder-Officieren en alle de andere, die in eenige dergelyke posten, ten tyde der piaa;s gehad hebbende onwettige Regeering zyn aangefteld geworden, dimitteerende tevens alle dezulke, die fchoon by de wettige Regeering aangefteld, echter by den prarealen Raad in voorgemelde qualiteiten mogten hebben gefungeerd, met interdictie aan dezelven, om tejouisfeeren van de vrydom van poortgeld, van de permisfia van fesfis te houden in de Burger-Officiersbanken in de Kerken, ofte van eenige andere p»a;rogativen te vooren en van oudsher aan de Burger-Officieren geaccordeerd geweest; gelyk ook de Vroedfcbap verftaat dat alle Burger-Schutters van hunne Schuttersdienften worden gehouden voor ontflagen, zoo lange lot dat hier op nader door de Vroedfchap zal zyn gedisponeert. XXXIV. 189.

20 Refólutie van de Staaten Generaal der Ver*

eenigde Nederlanden, concerneerende het detachement Franfche Kanonniers herwaarts gezonden. III. 3.

20 —____ Advis van de Gedeputeerden der Provintie van Utrecht ter Vergadering van Hun Hoog Mogenden uitgebragt, betrekkelyk het compliment dat 'er aan zyna Majefteit den Koning van Pruis/en behoorde te worden gedaan, zynde hoofdzaakelyk van dezen inhoud: „ Dat „ zy Gedeputeerden van advife zouden zyn, dat den „ Heer van Rheede, Extraordinaris Envové en Pleti nipotentlaris aan het Hof van Pruisfen, zoude beboo-

„ ren

Sluiten