Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 i?38. TY-DRE*ENKUNDiO

tien van de authoriteit van het Hof van Juftitie, welke tot hun leedwezen door Burg&meeeteren en Raad der Stad Groningen op eene ongehoorde wyza is gevllipendesrd; doordien dezelven hebben kunnen goedvinden eene interlocutoire Sententie door het Hof afgegeeven in het Crimineel P oces, tusfchen de Hoplieden Bebent sn Janhes van Bolhuis , als Appellanten , en den ad interim fungeerenden Stads Advokaat Fiskaal rat. qffic., als Appellaat, met ter zyde zetting van alle égards voor het hoog gez'ag van zyne Dooilucntige Hoogheid, ge wapender hand elufoir te maaken , en het Hof van Juftitie via faüi te ontzetten van die magt en authori- , teit, welke aan hetzalve b» het Reglement Reformatoir en InRrudie ts gegeeven &c. XXXVIII. 123.

19 Novemb. Extract uit het Register der Refolutien van Schapenen , Gezwoorens en Raaden der Hoofd-Stad 's Iltnogenbosch; behelzende Refoiutie commisforiaal, op de Propofitie van den P-tefiJent Ackersdyk , of niet op de Regcerings-Lyst, agter den Stads Almanach wordende gedrukt, by continuatie diende geplaatst te worden de Oud-Penfionaris Martini; en zoo ja, cp wat plaats en rang? XV. 241.

jp Misfive van Burgemeesteren en Raad der

Stad Groningen aan de Staaten van dat Gewest, waar by de decifis van Hun Ed. Mogenden in 't verfchil tusfchen dezelve en het Hof Provintiaal nopens de relaxatie van Gevangenen door den Judex appellationis zonder aveu van den Judex aquo, inroepen. XXXVIII. 132. I

20 „ , Extract uit het Refolutie-Boek der Stad Zwol-

le, waar by aan de practtfeerende Advokaaten en Prokureurs binnen die Stad word gelast, om in Aften ter Secretarye wordende geprefenteerd, aan de Heeren, op Pauli 1787 tot Burgemeesters aangefteld, den titul van Oud-Burgemeesteren niet te geeven. IX. 329.

3+ - Misfïve van Luitenant en Hoofdmannen aan

de Staaten van Stad Groningen en Ommelanden, ter reclame van het recht van decifie van zyne Doorluchtige Hoogheid, ingevolge het 32fte Artikel van het Reglement en decifie van haare Koningiyke Hoogheid, alleen aan Hoogstdenzelven competeerende in verfchillan tusfchen Burgemeesteren en Raad en het Hof, XXXVIII. 14a.

25 No-

Sluiten