Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER. 1787. 473

Leeraaren van de Hervormde Kerk, en anderen in Friesland toegeiaaten , gelyk mede de Commandanien

• der Troepes, met hunne onderhebbende Officieren 'er jepartitie van de Provintie Maande, en ge^eraalyk alle

. die eenige Commisfien, Ambten of Beneficiën beklee> den, niemand uitgezonderd, geene andere Staatsvergadering in Friesland te erkennen en te refpefteeren, dan die welke te Franeker gehouden wordt, en de ordres van geen andere te gehoorzaamen. I. 21.

8 Septemb. Misfive van de Staatsleden te Franeker aan den Heere Erf-Stadhouder, waar by de redenen melden van het verleggen der Staatsvergadering naar Fraveker; en betuigen van zyne Hoogheid te verwagten dat die zich voortaan ftiptelyk zal gedragen naar de

. ordres door hun gegeeven wordende, en geene ardere als door de Staaten van Friesland gegeeven, te refpecteeren, by pcene van hunne nadere dispofitie; terwyl zy aan zyne Hoogheid belasten, om aan de Troepes ter repartitie van hunne Provintie ftaande geene ordres te geeven, om zich te bemoeyen met gefchillen tusfchen Burgers en Burgers, of Regenten en Bur. gers, en zoo die reeds gegeeven mogten zyn, dan daadelyk in te trekken; voorts betuigen zy, vooral tot deze ordres te zyn overgehaald, door eene volkomene bewustheid, dat de Rechten en Vryhedea des Volks alhier in veele opzichten zyn gefchonden en overtreo. den, en dat hetzelve als de waare oppermagt hebbende, alleen gerechtigd is, om zulke begaane misdaaden te ftrafFen of te vergeeven, en tegens het toekomende voorziening te doen. VIII. 123.

(8 Refolutie van de Magiftraat der Stad Dokkum,

waar by wordt goedgevonden en verftaan, het Exercitie-Genootfcbap van die Stad, ter bewaaring van de rust te doen continueeren; een Commisfie ter defenfie van de Stad te committeeren, met ampele magt en authorkeit voorzien; en het Reglement by de Schuttery en het Genootfchap geconcipieerd , te approbeeren. XXXV. 165.

8 Misfive van de Magiftraat der Stad Dokkum

aan de Gedeputeerde Staaten van Friesland, waar by te kennen geeven op gronden van gededuceerde redenen, dat aan de Staatsrefolutie van den 4den jongst, Gg S waar

Sluiten