Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jtto 1787. TYDREKENKUNDIG

vintie van Utrecht te beklimmen, of eeoigermaatB uit te oeffenen eenig gedeelte van het prediK-ambt. L 308.

4 Ottob. Waarfchouwing van het Gerechte der Stad Haarlem, by gelegenheid, dat oogenblikkelyk naar hec binnen komen van een Batailjon van de Switferfche Guardes, een Batailjon van bet Regiment van Saxen Gótha, een Detachement Guardes Dragonders, en een De'acheulent Pruisfifche Husfaaren, aldaar door het gtaauw verregaande ongeregeldheden tekens de Éurgeiy werden aangeregt. I. 304.

4 Aanfpraak door Mr. van Staveren Hoofdofficier der Stad Rotterdam, aan de aftreedeude Schepenen gedaan toen by hun van den ééd ontfloeg, welke zy in de maand Miy jongst in handen van den toenmaal ger. H'ofa-Cfficler Mr. Paulus Geverts hadden afgelegd; *— Waar by betuigd: niet te kunnen afzyn, aan Hun Ed. Achtb. zoo voor zich zelve als uit naam zyner Mede-Raaden, plegtig te verzekeren, dat de verandering dezer Stads Magiftratuur, in dk oogenblik, aan geene willekeurige verkiezing, aan geene perfoneele gevoeligheid of partyfchap, moet toegefcbreeven worden, maar alleen aan te merken is als zoodanig een* daad, waar roe de Vroedfchap, overeenkomftig baare voorige deliberaties , zich éédsen ambtshalven verpligt gevonden heef< &c. I, 305.

4 ■— Refolutie van de S'aaten van Holland en West'

Friesland, betrekkelyk het Rapport van Hun Ed. Groot Mogenden Commisfarisfen in conferentie geweest met de Gedeputeerden van Amfteldam, waar by gemelde Commisfarisfen voor hun verrichte Worden bedankt en gelaudeerd, en dezelve Commisfie als nu werdt gehouden voor te hebben gedefungeerd; hebbende voorts alle de Leden by de Gedeputeerden van Amfteldam ten kragtigften geinfieerd, om te willen accedeeren, by eene volkomene homologatie der Refolutien, in hun abfentie genomen, fp-ciaal by die van den 22ilen September jongst, ten einde als dan zoude kunnen worden overgegaan tot het poinft der fatisf ftie by de Note van den Pruisfifchen Envoyé van Thulemeyer van den oden der gemelde maand September vermeld; doch waaromtrent de Gedepnceerden van

Am-

Sluiten