Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER. I78?i S6t

Amfteldam hebben verklaart, gelast te zyn om te de* clareeren: dat de nieuwe Raaden genegen waren «au hunne posten te defisteeren. XXIII. 229.

4 OSob. Memotie door Gecommitteerdens van den Grooten Krygsraad te Amfteldam, geprafenteerd «ar» hunne Doorluchtige en Koninglyke Hoogheden; waai' by op het ernftigfte vertoonen i dat de Gróotc Krygsraad en de Burgery hartelyk verlangt, om de Regeering zoo als dezelve thands is geconftitueerd, in der* zei ver posten te behouden; dat de aanftelling van eenige nreuwe thands fungeerende Leden van Regeerlni* gefch.ed zynde, op een fpeciaal verzoek en voorfial der Burgery, daar uit ten duidelykften gebleeken is liet vertrouwen » dat de Burgery op die Perfoonen. was Hellende; dat dit Vertrouwen geduurende den tyd dat dezelven hebben gefungeerd, meer ên meer is •-aangegroeid, en dat daar uit volgt, dat eene retootie Van dezelve, eene gevoelige droefheid en vertwyftV fing by da Burgery van Amfteldam zoude veroirzaaken r dat zy Gecommitteerden uit naame voorfchr. derhai» ven hunne Hoogheden verzogten, door hun veelvermogend appui by de Staaten van Holland, der Burgery het genoegen te verfchafien, van haare tegenwoordige Regenten te bewaaren; dat eene favorabele dispofme hier op door het gemelde appui by de Staaten te neemen, de liefda der Burgery voor hun Doorluchtig Huts zoude doen aanwakkeren, en een vertrouwen op Hoogstderzelver gunst zoude doen gebooren worden; dat deze liefde en vertrouwen van de aan. zienlyke Burger? van Amfteldam-, door hunne Hooeheden buiten twyffd van geen gering belang zoude worden aangezien, en de alleraangenaamfte uitwerkzelen zoude hebben, daar het tegenovergeilelde van do akeiykfte gevolgen zoude kunnen zyn, zoo wel voor hee gantfche Vaderland in het gemeen, als voor deszelvs aanzienlykfte Stad in het byzonder, in welker behoud en welvaart het. Doorluchtig Huis van OsanIs zulk een onmeetbaar belang heeft. XXIII, 135» ;4 ____ Misfive van Burgemeesteren en Raaden der Stad Amfteldam, aan het Collegie t-r Admiraliteit in dia zelvde Stad refideerende, betrekkelyk het aanplakken op de Werf der Plakaaten van de Staaten *an Nn ml.

Sluiten