Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER. i7S»t* 3*9

! fchrift van zoodanig een Declaratoir ^ als dan hem " zal worden voorgefchreeven, en dien na dit zelve " Declaratoir door hem beteekend, in het Boek van " Memorien te infereeren; zoo als mede hy Conrector " geordonneerd word, in pleno Senatu, en met open " dture op heden te moeten compareeren, aldaar de" ze Refoiutie te hooreh voorleezen, en om dien na " in naam van Hun Wel Ed. en Hoog Achtb. door den " oudften Heer Ptajfident, naar behooren te worden " eereprimendeerd, en by monde, op nieuw gecorri" geerd met aanzage, dat dit is de laatfte maal, dat *[ aldus 'genadigst door Schepenen en Raad word be„ handeld." XXXVIil. 277. stz Septemb Refoiutie commisforiaal van de S-aaten van Zeeland betrekkelyk eene Misfive van Burgemeesteren en Schepenen der Sud Middelburg; kennis geevende? dat op den i3den te «ooren door de Perfoonen van Pieter Theukis en Egbert Niemeyer , beiden zich on'houdende binnen voorfchr. Stad, en, zoo zy naderhand geïnformeerd waren, behoorende onder het Guarnifoen der Stad Viisfingen, verregaande brutaliteiten en ftraaifchending waren gepleegd, het gene verzeld was geweest mat daadelyke violentie, aggresfie en kwetzing van een derzelve ; dat de voornoemde Pieter Theünis, mat adfiftentie van de Militaire wacht aldaar , illico was gebragt en genomen in bewaarlnge, en uit krakte van een, ten behoeve van de Bailjuw derzelver Stad, verleend Decreet van apprehenfie opgcëischt zynde, geweigerd was te extradeeren. Dat zy Burgemeesteren en Schepenen van Middelburg zich genoodzaakt hadden gevonden, aan den gemelden Bailjuw te verlsenen hunne brieven van reclame aan den commandeerenden Officier van de Militie aldaar ter Plaatfe, welke extraditie door denzelven tot nog toe wierd geweigerd en gedilayeerd. Dat zy Burgemeesteren en Schepenen van Middelburg vermeenden, zoodanig een handelwyze te ftryden tegen de duidelyke letter van Hun Ed. Mogénden Refoiutie en Publicatie van den 22 September 1783, op het poinct van de Militaire Jurisdictie geëmaneerd, waar by geene Militaire Jurisdictie kan erkend worden, dan in pure Militaire delicten, enorme misdaaden zelve uitgezonderd,, en by prtcventie in deliften tusfchen Militairen van het Guarnifoen der Stad

zei-

Sluiten