Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35^

I79Ü TYDREKENKUNDIG

17 OQob. Refoiutie van de Staaten van Stad en Lande, waar by de Gecommitteerden tot de Petitiën van den Raad van Staaten en der Provintie Finanties verzogt en geauthorifeerd worden, om op de eerfie requifitie aan Luitenant en Hoofdmannen van de Hooge Juftitie-Ka. mer dezer Provintie, weder te extradeeren de Fundatie-brieven , betrekkelyk de Sylvesteryen , welke ter voldoening aan de Staats-Refolutie van den 19 Augustus 1784 aan deze Commisfie zyn overgegeeven; voorts goedgevonden en verftaan: dat Extract dezer Refoiutie, als mede van die van den 24ften der jongst verloopene maand September, betrekkelyk de Staats-Refolutien van den 19 Augustus en 22 Oétober 1784, waar by buiten efftcT: waren gefteld eenige Refolutien en Plakaaten, de fchouwbaare objecten in de Ommelanden en de adminiftratie van Juftitie by de Hooge Juftitie-Kamer dezer Provintie concerneerende, aan gemelde Luitenant en Hoofdmannen by Misfive op naam der Staaten zal worden toegezonden, wordende de beide Syndiquen en Secretaris van Staat geauthorifeerd, zulks te effeétueeren, zonder refumtie af te wagten. L. 253.

17 ■' Refoiutie van de zelvde Staaten, betrekke¬

lyk 't 4de Artikel, waar by de Gedeputeerden kennis geeven, dat de Generaal-Majoor van de Ipfantery Cornelis Baron van Maniel door den Prinfe Erf-Stadhouder was aangefteld tot Commandeur der Stad Groningen, in plaatze van den Generaal-Majoor en Commandeur Graave van Randwyk, als mede by een tweede Acte tot Commandant van de Troepes, in de Stad Groningen guarnifoen houdende niet alleen, maar ook van die welke in de Fortresfen Del/zyl, Lange Ackerfchans, Bellingewolfler Schans en de Bourtagne guarnifoen houden, en verder van de Troepes, zoo in de Provintie van Stad en Lande als in Wedde en Westwoldingerland zullen worden gecantonneerd en gelegd, en dat het de intentie van zyne Hoogheid was, dat in het vervolg de Commandeurs der bovengemelde Schanfen niet aan .den Gouverneur van Coeverden, maar aan den Generaal-Majoor van Maniel zullen zvn gefubordonneerd, hebben de Staa'en van Stad en Lande hetzelve voor notificatie aangenomen! voorts de Gedeputeerden, als mede die van ds Rekenkamer, geauthorifeerd, de Ordonnantiën op den zeiven voet, als aan den Generaal-Majoor

en

Sluiten