is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweeledige registers over de vyftig deelen van de Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII alvoorens en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER. 1793. 431

wat tot nadeel van den Staat kan ftrekken, de wenken van zyn billyk misnoegen aan aller harten te heiligen, zyne bezoekingen te maatigen, en een ieder op zyne handelingen te doen merken; tot diepe vernedering en oprechte verbetering van een zondig Land en Volk.

Jl Dat het Hem vooral genadig behaagen moge

onzen nood thands aan te zien, de aandien van alle onze vyanden te verydelen, onze krasheden te fterkeo, om in vertrouwen op hem manmoedig en held. haHg te ftryden, de wapenen van onzen Staat te doen zegevieren, en de hulp onzer magtige en trouwe Ge. allieerden voorfpoedig te maaken &c. II. 80. ia Maart. Brief van den Generaal Dumouriez, Chef der A>mée van het Noorden, aan de Nationaale Conventie, waar in hy hun verflag doet van de flegie toeftand zynes legers ; en zich onder anderen dus laat

hooren. De Arméen van Belgien , vereenigd in

het land van Aken en Luik, hebben alle foort van gebrek, zonder murmureeien, geleden; maar, verliezende geduurig, doorziekten, door fchermutzelingen met den vyand, door het verlaaten van eene menigte Officieren en Soldaaten, zyn zy op de helft verminderd, x en het is eerst federt de komst van den Generaal BeurjsofcviLLE tot het Ministerie, dat men begonnen heeft zich met derzelver recruteering en nooddruft beïig te houden, maar dit is zoo kort geleeden, dat wy nog alle de rampen der ontbinding, waar van wy de flagtoffers geweest zyn, ondervinden. —1— Dusdanig wa3 onze toeftand, toen gy den iften February meende, aan de eer van de Natie verpligt te zyn, den oorlog tegen Engeland en Holland te verklaaren; van toen af heb ik al myn hartzeer opgekropt; ik beb niet meer gedagt aan myne demisfie, die gy in myne vier Memorien zult vinden, en beb my alleen bezig gehouden met de groote gevaaren en het heil van myn vaderland ; ik heb getragt de vyanden voor te komen en myne lydende Armée heeft alle haare rampen vergeeten, om Holland aan te vallen, en terwyl ik met nieuwlings mi Frankryk aangekomen Troepes Breda, de Klundert en Geertruidenierg nam, my gereed maaKende om deze overwinningen verder voort te zetten, ondernam de Armée van Belgien, geleid door Generaals vol vuur

en