Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R E G t S T R. S*i

«Ji ^gtwf-. Publicatie van de Militaire Commisfie door den Generaal-Majoor van Geusau te Breda als Gouverneur van die ftad aangefteld, en zulks in plaats van dü geretireerde Magiftraat aldaar; behelzende kennisgetving: dat leden van gemelde Commisfie dagelyks ftaan te vaceeren ten ftadhuize, om aldaar op al het verBischte orde te ftellen; en voorts dat daar welgedachte Commisfie in ervaaring is gekomen , dat fommigen der neeringdoende Burgers en Inwooners dezer ftadj, en daar onder bakkers, brouwers, vleeschhouwers „ fpekflagers, jenever- en brandewynverkoopers, winkeliers in eetwaaren en andere niet te ontbeeren noodwendigheden, die uit deze ftad niet kunnen worden gemist, zonder dezelve, en de goede Ingezetenen van dien, aan gebrek en fchaarsheid bloot te ftellen, dft duurte van levensmiddelen te bevorderen , en andera inconvenienten meerder te veroirzaaken, kunnen goed. vinden, door onberedeneerde en ontydige vreeze vervoerd, deze ftad en hunne woonhuizen binnen dezelve, met hunne refpeccive burgerneeringen en trafykeii clandestinelyk te verlaaten, contrarie de expresfe ordeï van welgedachten Generaal-Majoor en Commandant; ordonneert en beveelt aan allen den genen, die zich in dat geval bevinden, en zonder permisfie zich hebben weggemaakt, om ten fpoedigften weder te keeren» hunne verlaaten huizen te betrekken, en hunne hearingen te hervatten, immers en ten minften zorge ta draagen, dat dezelven aldaar in hunne naamen en voor hunne rekening , door anderen , behoorlyk worden waargenomen, met advertentie ten aanzien der in gebreken blyvende, dat na verloop van drie eerstkomende dagen na dato, hunne refpe&ive huizen en daar in bevindelyke goederen zullen worden in beflag genomen, en als geabandonneerd goed, onder publyke beheering gefteld, en voorts ten aanzien hunner perfoonen , zoodanige mefures genomen, als raadzaam zal worden geoirdeeld. Verbiedende voorts fcberpelyk aan allen den genen der boven opgenoemden, die nog gezind of voorneemens mogten zyn van hier te vertrekken, zulks ten uitvoer te ftellen; zullende de genen» die daar op mogten worden bevonden, in arrest genomen eh tegen hen geprocedeert worden, naar bevind van zaaken. 111. 281.

Kn a S St[>--

Sluiten