Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354 LEEUV. LEEUW.

Commandant van het Cantounement te Leerdam, nopens zeker geval voorgevallen op Paaschmaandag den 9 April dezes jaars, op den Dorpe Schoonrewoerd, met eenige Burgers uit de Stad Leerdam en eenige Jagers van het Corps van Salm. Voorts ook ten aanzien van eene tweede gebeurtenis, tusfchen eenige Jagers en de Boeren van gezegden Dorpe Schoonrewoerd ten zeiven dage gefchied, i Juny 1787- XL1X. 272.

Leeuven (Van) Kapitein van het Goudfche Genootfchap, arresteert haare Kon. Hoogheid de Princesfe van Oranje, benevens het haar byzich hebbende Gezel fchap, aan de Vlist naby GoejanvenvelleSluis, 28 Juny 1787-!- 33*

Leeuw (D. C. de) Vroedfchap te Utrecht, en wegens die Provintie gecommitteerd in de Commisfia tot het Defeniïc-wezen in 's Hage, verzoekt en bekooinc van de Staaten zyn ontflag van die qualiteit, 30 Sept. 1786. XXXII. 4.

Leeuw (J. de) Boekverkooper te Rotterdam, geordonneerd zyne Drukkery te doen ftilftaan, en zyn Winkel te fluiten. IV. 27.

Leeuwarden. De Magiftraat aldaar , verbiedt alle atiraupeeringen en faiuen-

LEEUWARDEN.

rottingen, en om de Militairen niet in het doen van derzelver Patrouiljes te ftooren, 3 Sept. 1787. I. 4. Door de Staaten van Friesland gereguleerd, hoe voortaan het Wachtwoord of Parool in deag Stad zal worden gegeeven , 11 De. cemb. 1784- XXXIV. 286. Reglement voor de Schuttery van deze Stad door genoemde Staaten gearres. teerd, 13 July 1785. XXXV. 6. Request van Burgers en Ingezetenen deter S'ad aan de Staaten van Friesland, behelzende verzoek dat geen Regeerings-Reglement voor hunne Stad mag worden ingevoerd , waar by het recht van ekftie wordt verbleeven aan den Stadhouder , 28 Febr. 1786. XXXV.' 57- Ut fupra aan het Hof van Juftuie om provifie van citatie tegens den Erf-S:adhouder tot relaxtie van bet recht der electie der Magiftrature van hunne Sfad, 15 Maart 1786. XXXV. 64. Het Hof verklaart die zaak geen objtcl: te zyn van de ordinaris Juftitie. XXXV. 66. Door de Staaten een RegeeringsReglement voor de Stad Leeuwarden gearresteerd , 19 Maart 1786. XXXV. 66. Advis en Protest van den Heer C. L. Beyma ter

Sluiten