Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56o UTRECHT.

UTRECHT,

de Schuttery der Stad Utrecht geprefenteerd aan den Raad van dezelve Stad , tot handhaving van Stads en der Steden Rechten; tegens de conclufien en befluiten op de twee laatst gehoudene Staatsvergaderingen byde twee voorftemmende Leden genomen, en byzonder ook tegen het daar in gehouden gedrag van den Burgemeester Bjjonckhorst, 18 April 1786. XXX. 118. Ut fupra van Gecommitteerden van ;de agt Burger-Compagnien, den 18 April 1786 aan den Raad der Stad Utrecht ingeleverd, mede ftrekkende ten voorfchr. einde. XXX. 123. Aanteekening van de Heeren Evk , van Senden , de Ridder, Smissaert, van Haeften en Burman, in de Vroedfchaps Notulen van den 18 April 1786 ge. daan infereeren , tegen het gehouden gedrag van Burgemeesteren en Gecommitteerdens ter laatfte Staatsvergadering. XXX. 131. Twee nadere Addresfen door Officieren en Sergeanten als mede doorGecommitteerdens uit de Burger - Compagnien op den 22 April 1786 aan den Raad der Stad Utrecht gedaan, inhoudende ver. zoek dat zes der Burge¬

meesteren en Oud-Burge» v meesteren, welke geccn-i. curreerd hebben tot das Refolutien ter beide laat-;, fte Staats - vergaderingen n genomen, uit die Ccrn», inisfie mogen worden uit-:, gefloten, en ftaandeVer.. gadering andere neutraales Raaden in derzelver plaat-:, zen benoemd; en dat byj de deliberatie over het it uit te brengen rapporti dier gedresfeerde Com-i misfie, de agt Leden vani den Raad, welke die Staats-;. Refolutien hebben helpant neemen, zich zouden ab-i fenteeren. XXX. 147. Re-: folutie deciinatoir -an det Vroedfchap, op de beide 1 Addresfen ten zeiwen da-i ge genomen. XXX. 155.; Twee' Declaratoiren ent Protesten door Officiereni en Sergeanten, als médei doorGecommitteerden vant de Burger-Compagnien te< Utrecht op den 24 Aprili 17.86 aan den Raad der-: zei ver Stad ingeleverd , tegens de vdorftaande ge.! nomen Refolutie. XXX,: 1 SS- Aanteekeningen vant de Oud-Burgemeestereni van der Dossen en van? Musschenbroek , bene-s vens de Raaden Boddens, Zaal, van Ewyk en Na-i huis, ter Vergadering vant de Vroedfchap gedaan den: 24 April 1786, nopens de refumptie van de No»i tulerit

Sluiten