Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C5)

Grooten Raad in meerder Authoriteit gefield zonde mogen worden , dat daarin Perfonen van grooter aanzien-, geleerdheid en refpeéï, zo uit den Rade en Lande van Holland, als van andere omleggende Provinciën, ge/lelt en gecommitteert zouden worden by zyne Princelyke Excellentie op de nominatie van de Staten, onder al zulke Gagie, Ordonnantie en Inftruéiie als daarop zoude worden gemaakt, om als een continueel Hof en Raad gehouden te worden, dewelke refideeren zoude binnen de Stad Haarlem, ten einde dezelve daardoor weder tot verhaal zoude mogen komen-, dewelke daar toe mede zoel is gelegen; Waarom de Staten diesaangaande genomen hebben Rapport elks in den zynen, tegen den 13. Oclober, om 's anderen daags te compareren.

Het point van befchryving, aangaande de Conftitutie van een Leenhof en Grooten Raad, in plaats 1 van de Revifien binnen Haarlem , hebben de Staten by de meeste (temmen gerefolveert, dat alvorens met de Publicatie van de Ordonnantie en Inftructien gemaakt en gearrefteert op het redres van de zaken van Juftitie, zo wel van den Hove Provinciaal, als binnen de Steden , als ten platten Lande, mitsgaders op het ftuk van de Policie van den Lande zal worden geprocedeert; wel verftaande dat het zelve nog eens zal worden gerefumeert, en is belast den Secretarisj te procureren dat dezelve Ordonnantie op den laatften regtdag voor kersmis mag worden gepubliceert by den Hove , en den eerften Regtdag daar aan in train gebragt als na behooren.

A 3 Dat

o, Nov.

Sluiten