is toegevoegd aan uw favorieten.

De oprichting van den Hoogen Raade in Holland, met het geen verder omtrent dat collegie [...] beslooten is tot den jaare 1767

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cno-)

te verkiezen zodanigen Perfoon , als Haar Ëd. Groot Mog. zullen goedvinden , zonder dit de Heeren Staaten van Zeeland hun des eenigfins zullen bemoeijen. Art. 2. Dat verder by elk van de vocrfz. Provinciën zal worden gefield een Griffier in den Hogen Raad, in eenre traktementen en verdere gelegenheid den anderen t'eenemaal gelyk zynde.

3. Met dien verilande, dat zo wanneer de een of ander van de voorfz. Griffiers dezer wereld zal komen te overlyden, dat alsdan de Provincie, wiens Griffier eerfi: is geftorven, in deszelfs plaats zal hebben te furrogeeren een Subftitut Griffier; wordende alsdan den overgebleven Griffier Opper- of Principaal: en zullen beide de Griffierfchappen werden bekleed en bediend op den voet en ordre tot nog toe gepraktifeert.

4. Dat de tegenwoordig vaceerende Ampten van Advocaat Fiscaal en Procureur Generaal zullen worden gecombineert, en tot één bediening gebragt by deeze, om voortaan, volgens het oud gebruik, by een en dezelfde perfoon bediend te worden ;m zal nog voor deeze reize hetAmpt worden bekleed van wegen de Provincie van Holland en Westvriesland;de volgende reize van wegens Zeeland, en zo voorts, conform het Provifioneel Accord [van y.Maart 1607.Art.21.]

5< Dat de Refignatienby Holland voor deezen toegedaan van de Secretarisfchappen van het Hof, zullen blyven en effekr. forteeren, onder expresfe conditie nogtans, dat by geen van beide de Provinciën na dato deezer Refignatien of Survivancien zullen

wor-