Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i66 )

van haren Vader daerorntrend befpeurd had; 't zij eindelijk, dat zij meer haer hart dan hare rede raedpleegde, Merseüil ontving de bekendtenis eener liefde, die hij misfchien reeds ingeboezemd had, eer hij de zijne openbaerde.

Welk eene aengenaemheid verfpreidde zich over hunne gefprekken, federt beider harten zich geiiit hadden. De liefde van Marianne fcheen door hare bekendtenis te verdubbelen, en de levendigheid van haren aerd zette deze liefde eenen nieuwen luister bij. Ilaer geest en hart hadden bevalligheden, die Merseüil nooit had gekend die zeldzaem

gevonden worden; met één woord, zij openbaerde de gevoelens van hare ziel, met zulk eene rondborflige gulhartigheid, dat zij, op den zelfden oogenblik, de drift ontgloeide, en achting inboezemde.

De twee Vaders hadden reeds van den aenvang hunner maetfchappij het ontwerp gefmeed, om den band hunner wederzijdfche vriendfchap, door het huwelijk van Merseüil en Marianne, naeuwer toetehalen; zij waren 'er beiden van verwittigd; en eer Dormenon bericht had van het Hecht gedrag van Merseüil, had hij 'er hem dikwils in zijne brieven over onderhouden. Dewijl Merseüil zich reeds in den poel der losbandigheid geworpen had , had hij zich van de gewone tael bediend, cn geandwoord, dat hij nog jong genoeg was om op een huwelijk te denken , en dat hij daerenboven vele genegenheid voor den vrijen Itaet gevoelde. Dormenon hield aen; Merseüil , in ontucht verdronken, verüor-

Sluiten