Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« V O O R B E R I .G H T.

hgenftrafen, zoo ik de waerheid te kort doe. Niet alleen fieldt ik geheel in de Miaegfchael alles, wat tijd en vlijt mij hadden doen bijeenverzamelen , eene bloeijeude kostwinning , waervoor ik het beste ampt niet begeerde , mijn verblijf (op V welk ik prijs ficlde) in dit Gemeenebest, en in de acugenaemfte Stad Vr ran, maer bovendien de wjvaert, ja , V ganssh behoud , eevs aentals van Bloedverwanten, mij dierbaer, en mijner zorge toebetrouwd, behalve, in meer dan één geval, mijn leven zelf. En het is aen enkele toevalligheden en een louter geluk toctefchrijven, dat dit alles der wezenlijke opófleriug ontkomen zij.

'/ II'as echter geen /pelen met het lot, dat mij tot het doen van die gevaerlijke flappen den lust inboezemde. Neen, de fterkjle overreding van eene vo'flrekte noodzakelijkheid, de hui. verighcid van Dezen, de wankelbaerheid van Geeueu, bragt mij, na overdenkingen, zelfs koel tot dit befluit. Ik beken, dat mij , aen eene andere zijde , ook enthufiasmus bezielde. o< Hoe flreelden, in de toenmalige «ogenblikken, de heilrijkfte voorüitgezigten mijnen geest! Ik zag de geheele Republiek uit knellende kluisteren getogen. Ik zag alom de door oudheid verroeste keetens van de handen der burgeren afgeftreken. Ik zag de Bewoners van mijn Faderlaud zich verheffen tot edeler Wezens, dan zij te voren geweest waren, zelfs boven hunm roemwaerdige foorouders. Ik zag, heinde en veer, op den flap

Sluiten