is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijne offeranden aen Apollo en Hijmen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io3 )

len om zijn vaertuig te beflieren. Langen tijd vergenoegde hij zich met door de kleene golf te roeijen: maer door herhaelde proefnemingen kloekmoediger geworden, befiond hij zich in volle zee te wagen ; en zijn fchuitje weder gelukkig aen land gebragt hebbende, danfie hij van vreugde op den oever. Zie het daer dan in wezen, riep hij uit, dit wonderwerk, dat mij zulk eene moeite, zulk een ongemak gekost heeft' Morgen, als de zon haer eerfte ftralen fchiet, begeve ik mij op zee; en, indiende winden mij gunfüg zijn, befluite ikftoutelijk, om, in deze beknopte houten woning, den togt naer het eiland te ondernemen. Het is eene misdaed den ongelukkigen, ondanks de grootfle gevaren , geene hulp toetebren-

gen. Deze woorden geüit hebbende, maekte hij zijn vaer-

tuig vast binnen den kleenen inham, en begaf zich naer zijne hut; want de nacht verlpreidde zich over het aerdrijk.