is toegevoegd aan uw favorieten.

'sWerelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen. Van den zelven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOUWELYK VAN STATE.] 55

Hit zeid by , en met een zoo komt hy toe getreden, En voegt hem na den Held, en tot zyn vroome leden. Hvlvd zvn Dochter met, en neemt haar rechter hand , En zvt noch andermaal: Ziet daar myn eenig pand. Ziet daar myn dierfte fchat, voor u alleen gebooren, Die zy van heden af u lief en uitverkooren Ziet daar benevens haar myn toegenegen hert, Dat even met de Maagt aan « gefchonken wert. De Ridder in den geeft van blydfchap overgoten. Een blydfchap dien hy noit voor dezen had gemoten, OntfJngt deW Maagd, ennaareenheufchenfoen, Beftaat hy voor het volk zyn woord aldus te doen: lk dank u, machtig God, die Jacobs groote fcharen U gunft zo menigmaal hebt willen openbaren. Die met een hoog belyd en wonderbare macht, In dit zo ryken Land ons Vaders hebt gebracht. Ik dank n grolte God, met al myn gantfeh. krachten, Met lyf,gemoed,en ziel,met woorden, met gedachten. Ik danku, groote God, dat gy in dit gevecht . Hebt met etn goeden gunft gezegent uwen knecht Ga- 1K