Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iio ONGELYK HOUWELYK;

Indien bet u behaagt ten echten my te geven, Ik ben met hem gezint myn dagen af te leven'» Es dat in vreugd, in pyn, in luft, in ongeval, En wat my voor een lot den Hemel gunnen zal. Hoe! Crates (zeid de Vrou) wel dat zyn vyzegrillen, . Die ik niet kan verftaan waar henen datze willen; 1 Hoe! Crates, lieve kind, dat is een zeldzaam menfch, Hy kent geen lief of leed, geen lult of herten wenfch. Hy heeft en vleis en bloed te zame.i uitgetogen,De gronden van den menfch, de wereld uitgefpogen, Hv heeft zyn eigen aart en alle vreugc verzaakt , Zoo dat gy boven al daar kwalyk zyt geraakt. Zoo gy zyn lichaam ziet, hy heeft mismaakte 'eden. En waar men hem ontmoet daar gaat hy eenzaam treden.' Zyn aanzicht ftaat geftrekt, en als in ftagen rou, In 't korte, dezen Man en dient geen jonge vrou. Gy in het tegendeel zyt prachtig opgetogen, En hebt geftaeg verkeert by luiden van vermogen, Gy zyt van ons geciert, en van der Jeugd gekleed, Niet uit een fchaerze beurs, maer uir,termaten breed. Gy zyt een fchoone Maegd, en hondertjonge mannen. Die hebben, t'uwen dien't, haer zinnen in gefpannen.' Of zoo gy rykdom zoekt, de ryklte van de flad, Die zyn door uwen glants ten vol'en op gevat.1 Zoo gy op Adel ziet, de befte van den lande, Die bieden hare trou aen uwe gunft tePande, Gy daerom, frilTche bloem, gaet'neemt een 1 uftig man. 't Zy edel, ryk, of fchoon, gy hebt 'er keuze vtiri Maer zoo een vyzen aert voor u te willen kiezen, Dat is met eigen wil zyn lieve jeugd verliezen, Dat is het raaide duk, en wel de vreemde flag, Die ik in dit geval van al myn leven zag. Hy is een leelyk menfch, en gy van fchone leden, Gy van een zoeten aart,en hy van dure zeden, Hy wonder rou gekleet, gy net in u gewaat, Hy droef in zyn gebaar, gy bly in u gelaat. Hoe zal dit groot vêrfchil zich oit te zamen voegen ? Hoe kan dit drydig werk oit herten vergenoegen?

Gc-

Sluiten