is toegevoegd aan uw favorieten.

'sWerelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen. Van den zelven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN CLEOPA TR A. 405* kom fchiet hier ü vergif, kom fchiet, ei lieve fchiet,

'k En zoeke geen vermaek » 'k en achte geen verdriet. Laat dit een woonplaats zyn van u vernynde vlekken, Dat aen den Roomfchen Vorft tot vreugde plag te ftrekkCR

Het lid, het eigen lid dat qualyk heeft gedaan,

Dat moet in dit geval de ftraffe niet ontgaan. Wel aan dan, wakker Dier, en fpaart geen teere leden, Gy waart 'er toe verzocht, en word 'er toe gebeden,

En ziet geen fchoonheid aen als gy u zwadder ftort;

Maec, wat ik bidden mag, zoo maakt de pyne kort. Ik heb tot nu geleeft, en mvn gezwinde jaren, Die zyn gelyk een rook in haeften wech gevaren,

Myn tyd is nu vol eind: ik had een machtig Ryk,

Soo dat ik niet een Prins in volle macht en wyk. Gelukkig waer ik noch, gelukkig boven maten. Had my'de Roomfche Pracht in vrede konnen laten;

Nu komt de wreede dood en fnyd myn leven af,

Myn loop die is volbragt, ik fnelle naer het graf, Nu komt hier, kleine Jeugd, kom hier myn jonge fchapen } Daer is voor u geen tyd om vreugd te mogen rapen.

Och of myn ongeval een einde mochte zyn,

Van u verdrietig leed, en onverdiende pyri.. En denkt niet datje zyt van Princen her gekomen, Eylaes ons droef geval dat heeft 't al genomen,

Een wonder fchoon beflag,en meer als eene Kroon.;

Die was voor u bereid, En 'ftond u wonder fchoon; Nu is 't al verkeert, en 't kan u. licht gefchieden; Dat gy geen machtig volk, maer fchapen zult gebieden,

Dat gy zult Herders zyn en leven in het woud,

Daer niemand als met zweet zyn leven onderhoud;1 H e dat het wezen zal, ei leert de felle flagen. Ey leert in zoet geduld u zware laften dragen;

Daer komt ook met 'er tyd een einde van gequel; >

Ach! neemd den leftea kus, en vaert voor eeuwig wel. En gy, ö waerde Vriend! ontfangt.myn lefte klachten,1 En wilt van my voortaen geen ander dienden wachteri

Hoe kan ik eere doen die aan een Prins gefchied?

ïk ben voortaen, eilaas! ik ben myn eigen niet. .