Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN RHODOPIS. m

Dat is een ftil bedryf, en zonder groot beflag, Daar iemand met vermaak zyn vreugde plegen mag. De Krygsman gaat te veld, hy mag hem geenzints paren, Daar blyft de zomer-tyd, het zoetfte van de jaren: De Raads Heer moet te Hoof, daar zit hy dagen lang ; Want groote Princen dienft en is maar enkel dwang. De Koopman is een flaaf, hy moet gedurig fchryven, En veehyds over zee een loflen handel dry ven. Siet geene van den hoop en dient voor uwe Jeugd. Om dat je geen vermaak van hun verwachten meugt. Gy fteld dan uit den zin zoo ongelegen zaken, En wilt voor uwen ftaat bequamer grondea maken: D« krygsman dient u niet, gy zyt van zoeten aard, En hy een rauwen gaft, die niet een menfch en fpaart. De Raads Heer in den geeft bevochten met de zorgen, Heeft dikmaal niét geruft tot aan den lichten morgen. De Koopman reift geftaag, of paft op zyn gewin, Indien niet met het lyf, ten minften met de zin. Ik ben de man alleen die myn gehele leden, Kan na den vollen eifch in uwen luft hefteden, Ik ben gedurig t'huis om u vermaak te doen, Bereid, tot uwer vreugt, te zftten in het groen , Tc fpelen in het veld te ryden in een wagen, Te zoeken uwen luft in velden, boflehen, hagen, WeCu dan met dat het kraam, of boek, of degen geeft, De menfch heeft eerft vermaak die op zyn eigen leeft. ! En Ichoon ons tyd verloopt, terwyl wy fpeelen ryden» , Ook dat geeft even zelfs ons ftofte tot verblyden; Want met een korten dag, of naar een fnellen nacht, Verfchynt ons tot vermaak geftaag een nieuwe pracht, i Als zich een ander quelt, met droefheid in genomen, Dat hem een Vrolyk jaar is haaftig om gekomen, Syn wy des noch verheugt: de tyd geeft ons gewin, En brengt ons even ftaag geluk en voordeel in. i En waarom meer gezeid wy leven zonder zorgen. Ons renten zyn bezet, of vaft door goede borgen. Myn dunkt hy is een god die op zyn renten leeft, Om dat God. alle diqg by tyd eu ftonden geeft:

KM. Da*

Sluiten