Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 3

Wy kregen ook onder weg tyding van de gelukkige (zo noemde het de eerstgenoemde Burger, en aan hem wierd ook met een expresfe die tyding gebragt) uitflag op de Propofitie tot amalgame (och! laten wy Hollanders tog Hollands fpreeken, althans zo lang wy het kunnen) tot onderling gemeen maken der fchulden van alle, ik durv het woord byna niet noemen, Provinciën, zal: ged: maar, myn Heer! ik verzoek excuis, het gefchiede zonder opzet, ik meende Burgei! wat gaf dat weer nieuwe ftof tot praten, wy zaten toen byna den gehelen nagt door, de een, zynde de vuirige Patriot, zeide, dat fcheelt my wel ioooo gl. op myn boeltje, anders was ik arm, en nu is 'er hoop; de Oranjeman fchreuvvde van onregt; deze had veele vastigheden en obligatien op Vriesland en Groningen, hy beweerde, dat niemant regt hadde een ander zyn goed afteuemen; zyn .hypotheek te ontvreemden; dat het . . . &c. ja, ja zeide de eerfte, en om het bewys met grond aan te voeren, wierden hier een reeks van vloeken bygevoegd in eene zeer geregelde orde, dat doet 'er met toe, gy hebt het al weg, het zit 'er al toe, de huismiddeltjes hebben'van nut geweest, &c. &c. maar Vrinden! zy konden elkander niet overtuigen, doch ik zal het fparen, als wy 'er aan toe komen. — Nu ter zaak.!!!

Ik zal, doordien het U nog niet interesfeert, wie, die Petfonen waren, dezelve noemen de eerfte Perfoon , door my befchreven, als een warm Vaderlander Piet; de Vriend der oude, en zo als hy het noemde, gezegende Conftitutie Willem; en de bedaarde man johannes.

Terwyl wy te zamen in gezeldfchap uit den Haag. vertrokken, wierd 'er zeer weinig gefproken, de een zag op den ander, men begon eindelyk te fpreken van het weêr, men vernam onderling, dat men een en dezelve reize ftond te doen, Piet begon al van tyd tot tyd iets van de omftandigheden van ons Vaderland te fpreken, waarop Joh. met korte dog twyfelachtige woorden antwoorde: .— Willem zat zeer bedrukt, fprak niets, zag nu en dan Piet aan met verwondering, of veragting, dit kon ik door de donkerheid niet wel

op.

Sluiten