Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over MATTH. XXV: 1—4. 29

vier, en zoo vervolgens, wederom beginnen. Dit zal ook wel de reden ge weeft zyn, waarom God zyne Wet , om ze als op tien vingeren te konnen tellen , en ten bewyze van haare volmaaktheid, in tien geboden heeft willen onderfcheiden [««]. En God klaagt over de mannen, die zyne tekenen gezien hadden in Egypten, en in de Woeftyne, dat zy hem tienmaal, dat is veelmaal, verzocht hebben Nam. XIV: 22. Ja ook Salornon zegt Pred. VII: 19 de wysbeid verfterkt de wyzen meer dan tien, dat is veele beerfcbappers, die in eene ft ad zyn. Zie voorts Gen. XIV: 20. XXVIII: 22. XXXV: 7. Lev. XXVI: 26'. Ruth. IV: 2. 1 Sam. I: 8. 2 Sam. XV: 16. Nehem. XI: 1. Job XIX: 13. Jer. XLI: 2. Dan. VII: 10. Amos VI: 9. Ztfró. VIII: 23 f>].

Of nu ook onder het Tiental der Maagden eenige verborgenheid zy opgelloten, is bedenkelyk. Doch was 'er die niet in, de Heiland hadt even voegzaam,en in het gemeen, zonder het getal daar by te noemen, konnen zeggen. V Koningkryk der Hemelen zal zyn gelyk maagden , den Bruidegom te gemoet gaande, waar van Jommige wyze, andere dwaas waren.

Hierom hebben fommigen [w] door deeze

TIEN

[uu] Verg. P. Nieuwland Letterk. Verluftigingen II. 'd. bl. 112—115.

[vv] Plura hujus notionis fpecimina exhibet Irénaeus adv. Harefes Lib. II. Cap. XLII. & j. H. Hottingerus de Decimis Exerc. I. g VI. p.7—9. Zie ook m. Henry orcr Genefis No. VII. bi. 559—561, Lampe Genideverb. III. D. Hoofdft XXII. § III. bl. 867, aant. en H. v. Alphek den Zoop over Matth. XXV. bl. 58, 59 in de Aantekeningen.

[ww] Arn. Ruimig over de Gelykenis van de vyv wyze

en

Sluiten