Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148 Derde Predikatie,

zonderlingen nadruk, dat de wyze tot de dwaaze bepaaldlyk zeggen: koop voor u zelven. Voor zich zyn de wyze niet bekommerd , als die zich op goede gronden mogten verzekerd houden, d,at zYi gelouterd zynde in den fmeltkroes der verdrukking, beproevd zullen uitkomen Zacb. XIII: 9. Maar zy brengen de dwaaze te binnen, dat elk te zorgen hadt voor zicb zelven. Immers niemand kan behouden worden door het geloov van een ander, maar de recbtvaerdige zal door zyn geloov leven Hab. II: 4. verg. Gal. VI: 5. En zoo fprak het nochmaals van zelven, dat, al konden en wilden de wyze iets van hunne geeftlyke gaven overftorten , zy zouden het niet alleen niet mogen doen , maar 't zoude ook geenen der overigen van nut konnen zyn.

't Een en 't ander volgt tevens zeer gepaft op het gene in de drie voorgaande Verjèn gezegd was, en ftrekte noch al mede naar het oogmerk van Chriftus,om de zorgloozen te verpligten tot waakzaamheid. Want die noch eenige gaven begeerden van and&j en, of ook aan anderen zouden willen mededeelen, om voor langer tyd te konnen verftrekken, die fcheenen het toeteftemmen, dat de Bruidegom in de daad vertoevde, en hadden dus ook noch wel eenige aanleiding konnen geeven, om fommigen in hunne vleefchlyke geruftheid te ftyven. Maar die 'voorzichtigheid der wyze gav eene treffende fchildery van het waar geoov, en dat zy ftaat maakten op de Komlïvan hunnen Heer, om alle zyne toezeggingen nu eerlang te vervullen. Wel behoorde dan een iegelyk toe te zien voor .zicb zelven, dat zy niet mogten verIe-

Sluiten