Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"j£ Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

Mytie dankbaarheid ten uwen opzichte is oprecht, voor hec gene U Wel Ed. Geur. reeds voor my gedaan hebt t en nog wilt verrichten* Kan U Wel Ed; Geftr* hulp voor eenen Ongclukkigen (doch, God zy dank , buiten zyn toedoen , en met een vrye confeientie) onverhoopt niets uitdoen, zo zal nogthands hy met een dankbaar hart, en met alle attachement van vriendfehap, altoos betoonen te zyn &c.

Purmerende den 28 Oóhober 1787» (get.) H. Carbasius,

(Adres) Wel Ed. Geftr. Heere, den Heere Mr. P. Scha* oen,Regeerend Burgemeester en Raad in de Vroedfchap &c. cïc. der Stad Hoorn.

N®. 874. Extract uit het Refolutieboek van Heeren Burgemeesteren en Vroedfchappen der. Stad Hoorn, de Stads zaaken betreffende; waar by de Heer Burgemeester Jager aan die Vergadering den Brief communiceert, door Mr. Carbasius op den 3 OBob. 1787 aan Heeren Burgemeesteren en Raaden gefchreèven; en teffens, dat in's Hage zynde, van zyne Doorluchtige en haare Koninglyke Hoogheden hadt geremarqueert, dat Hoogstdezelven hadden verivagt i dat Air. H. Carbasius reeds zyne demisfie als Secretaris der Stad zoude hebben bekomen

Vergadering gehouden den 11 Dec. I787.

De Heer Burgemeester Jager heeft ter Vergade-, ring gecommuniceert, dat by Heeren Burgemeesteren in de maand Oclober laatstleden , was ontvangen eene Misfive, door Mr. Hendrik Carbasius Secretaris deezer Stad gefchreeven te Purmerende den 28 Ochob. 1787, hier na geinfereerd; dat deeze Misfive om deeze en gene redenen ter deezer

.Ver-

Sluiten