Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

toegegaan, en aan denzelven heeft gcvraagt, wat die Perfoon hem had gezegt ? waar op de voorzeide Boer hem heeft verhaalt, dat die Man hem had verteld, dat de Oranje-parthy de overhand te .Hoorn had r; waar op hy Depofant aan de voornoemde Boer had geantwoord, dat zulke lieden met zo een boodfchap in deeze Stad niet hadden behoeven te komen.

Eindigende hy Depofant hier mede deeze zyne verKJaannge, geevende voor redenen van weetenichap, al het voorenftaande, alzo in eigen Perioon te hebben gehoord, gezien, bygewoond en ondervonden, en als nog in verfche geheugenis te nebben, en voorts als in den text. Zonder nogthands m de praciefe gebruikte woorden te willen zyn achterhaald. .

Praefenteerendë hy Depofant vervolgens , dit zyn Attest, ten allen tyde, wanneer zulks zal worden gerequireerd, nader met folemneelen ééde te iterken.

Aldus gedaan en gepasfeerd ter prrefentie van Ze-, ger Smit Koorndyk en. Barend Degelink, als Getuigen.

(was 'geteekent')

Klaas Loman. Z. S. Koorndyk. B.' Degelink.

B. van der Velden, Not*

Sluiten