Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ds Gebeurtenis/en in 1787 enz. 'voorgevallen. $>

der Leden geen Preffdent admitteerd: en dat eindelyk het Nationaal Fonds tot de bevordering der gewigtigfte belangen geichikt, zyn 's Lands Financiën, door de Contiibutieu der Natie in de eenpaarig geconsenteerde belastingen, wordende uitgemaakt; en dat derhalven, indien 'er een ander Nationaal Fonds wierd gecollecteerd of een andere Provimiaale Vergadering gehouden, waar van een Lid van de Regeering zich tot Prefideot laat aanbellen, of iüdién iemant oirdeeld, dat de gewig. tigfte belangen des Volks, door andere Deli'oeracL en als die. der Staaten, moeten bevorderd worden, zulks naar het inzien van hem Raadpenfionaris, de attentie van Hun Ed. Mogenden vooral in deeze tydsomftandigheden zoude verdienen.

Dat hy de beoirdeeling daar. van, met verfchuldigden eerbied aan HnnEd. Mogenden hoo^e wysheid overlaat; in vertrouwen, dat, hoedaanig de zaak ook moge hegreepen worden, Hun Ed. Mo., genden zullen overtuigd zyn, dat hy zich in deezen van zyne plicht gekweeten heeft. Accordeert &c.

No. 985. Misfive van den Heer Mr. Mathias Poos Raad der Stad Middelburg, aan den Heer Mr. L. van de Spiegel over deszelvs Propofitie ter Staatsvergadering, betrekkelyk het Nationaal Fonds, In dato den 11 Fehr. 1787.

Hoog Edele Gestrenge Heer!

Het is Uw Hoog Ed. bekend, dat by gelegenheid .van 't laatst genomen Reces van de Commisfie tot de revifieder Quotas, is gerefolveert, dat de volle Vergadering van de Leden dier Commisfie wederurn een aanvang zoude necmen op den 19 Jen dee» sö&; gaarne zoude ik my ingevolge die bepaalinge ais nu binnen weinige dagen na 5s Hage begeeven om., te voldoen aan 'c oDgmstk; myner beA 5; ape>

Sluiten