is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

02 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

J/a5VaiVU Ed' M°genden gedaan, van zonder de minfte referve en op den ééd, zich te vereenigen met b«U'pgen i beloften en gevoelens in de ASle van Verbindtenis in 't byzonder opgegeeven Rc En du fcöynt in oen eerften opflag te kennen te geÏÏ ven, dat er tusiehen de voornoemde Heeren en ons geen verfchi is, nog eenige rede, waarom wy dezelve op die Verklaaring niet zouden admitteert freefne8elyk5 yerbindtenis; doch zonder in twyfrel te trekken de finceriteit deezer Verklaaring i mogen-wy nogthands daar op refleft eeren, dat wv dit loort van uitdrukking ook in andere Stukken gebezigd vinden, en altoos met curiive letters gedistingueerd, even als of dezelve iets anders beteexende, als zich te vereenigen met de geheele Atte: en wanneer wy nagaan, wat 'er verder in de Acte gezegd wordt, buiten de betuigingen, beloften en gevoc.ens , vinden wy, dat het juist zulke zaaken zyn, J ar mede de vereeniging het moeilykst teplooijen ïnr 1 f • f n-f<fe rede V* 0DZe Verbindtenis ZTlfl'n", U'Cde ?ve™"êi»g van de verwarringen m de Republiek , veroirzaakt door verschillende begrip, pen&c. En deeze overweeging noopte ons, om met zulke betuigingen, en daar na ingerichte daaden, de vreemde en fchaadelyke nieuwigheden tegen te gaan, zo dat onze betuigingen niet in het afgetrokken moeten befchouwd worden, maar in verband met het tegengaan der nieuwigheden.

En ten einde duidelyk te doen biyken, dat men Hch zeer wel zoude kunnen vereenigen met de bei tuigingen, beloften en gevoelens in onze Acte voor-efteld, en nogthands in den grond der zaaken verschillen, geheven U Ed. Mogenden flegts te reflex teeren op deeze weinige exempels. . Het is by onze voorige Remonftrantie gezeed i dat wy tragten te weeren alle nieuwigheden, wel? ke onder den fchoonen naam van herftelline worden getenteerd, gelyk ook de middelen waar óbordeeze: nieuwigheden worden voortgeplant: de Heeren Vertooners geeven ook aan U Ed. Mogenden te

ken-