Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

322 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

welmeenendheid en Verlangen, om de rust en een.' dracht in deezen Staat wederom herfteld te zien.

Dat zyne Pruisfifche Majefteit nog in de maand* ■September van het voorleeden jaar, dooreen bui. tengewoone bezending heeft getoond , hoe zeer de bioei en welftand van deezen Staat Hoogstdezelve intresfeerde; en daar by ten fterkften heefc gecot firmeert de welmeenende aanbiedingen van Mediatie, door wylen den Koning zyn Voorzaat omtrent een jaar te vooren aan Hun Hoog Mogenden gedaan»

Dat geen mindere verzekeringen van genegendheid en vriendfchap aan de Republiek iterativelyk zyn gedaan geworden, van wegens zyn Groot-Brittannifche Majefteit, fpeciaal by de Memorien op Hoogstdeszelvs order geprsefenteert den 20 May 1784 en 5 July 1786, met herinneringen van den byftand meermaalen door de beide Natiën aan el. kanderen bewezen tot bewaaring van haaren Godsdienst en Vryheid.

Dat men zich ook met allen grond vleijen kan vaö het byzonder belang, 't geen het Hof van Weenen zal blyven ftellen in de welftand deezer Republiek,zo wel wegens de oude Verbintenisfen met het zelve als de intresfen van Nabuurfchap, en uit hoofde' van het Tractaat ten jaare 1785 met die Mogendheid geflooten, boven de byzondere betrekkingen die het voorfz. Hof met Hun Hoog Mogenden ten opzichte van zyne Allerchristelykfte Majefteit ge« meen heeft.

Dat Hun Ed. Mogenden daarom begrypen, dat alvoorens by Hun Hoog Mogenden finaal te refolveeren op den voorfiag door de Provincie van Holland ter Generaliteit gedaan, tot het inroepen der Mediatie van Frankryfc, behoorde gedecideerd te zyn, of de Provinciën tusfchen welke de ongelukkige disfenfien plaats hebben, op geenerhande Conftitutioneele wyze zyn te vereenigen, en dienvolgens geen andere weg open ftaat, dan de interces. fie van Buitenlandfche Mogendheden te verzoeken 5

eo

Sluiten