Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Geleurteniifen in 1787 enz. voorgevallen. 223

en dat in dien gevalle Hun Ed. Mogenden van oir. deel zyn, dat de bovengemelde voorflag diende te worden geamplieert met het doen van gelyktvdis verzoek aan de Hoven van Weenen, Londen el iierlyn, ten fine vooriz.; wordende voorfz. Ordinaris Gedeputeerden by deezen wyders geauthorifeerd, hier van aan Hun Hoog Mogenden ouverture te doen; met bygevoegd declaratoir: dat Hun Ed Mogenden op deezen en geen anderen voet, tot dé geproponeerde Mediatie zullen concurreeren, en bv gntftentemsfe van dien onaanfpreekelyk willen ge. houden worden voor de veidere gevolgen, welke uit de voortduuring der iubfisteerende omhand£ heden noodwendig moeten proflueeren.

I°' l°P;f Ef> «f&é door de Schutters van het > Schuttershof de Busfe op den 27 July 1787, »

Ss^.de M-Ackthaare

Ik beloove en zweere, dat ik 's Lands aloude Conftitutie en de Hechten van den Prins Erf Stad. houder, zo als de Regeering deezer Stad, deswe gens by Publicatie van den 2den deezer maand haar gevoelen heeft geopenbaard, ten allen tvde zal handhaaven, en helpen handhaaven, zonder my ook of ooit te bemoeijen, of in te Jaaten, in cl fprekken Byeenkoml en, ongewoone WapenoeffeCingen of andere daaden, die in de bedoeling of L de gevolgen tot eenige verandering van deeze denkenswyze zouden kunnen ftrekken, en dat ik my voorts als een ft,l, vreedzaam, en myn OverS m de uitvoering van deszelvs beveelen en o £ S^ei*eh°0rZaam' Bür2er e« Inwoonde?

Zo waarlyk £ff. *

Sluiten