Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de üebeurtenisfen in 17S7 enz. voorgevallen. Ij?

'weest, dat hy geen gebruik van de voorfchreeven; Papieren zoude maaken, voor en aleer hy aan Hun Hun Hoog Mogenden zoude hebben voorgedraagen het emplooi, het welk hy van dezelve meende te maaken, aan welke intentie van Hun Hoog Mogenden hy Advokaat-Fiskaal als nu wierd gelast zich itiptelyk te gedraagen.

Dat, gelyk hy Advokaat-Fiskaal door menigvuldige andere presfinte bezigheden van zyn Post was verhindert geweest, dezelve Boeken en Papieren Voor de receptie van laatstgemelde Hun Hoog Mogenden Refolutie te examineeren, en hy dienvolr gende was geweest buiten de gelegenheid om daar van eenig gebruik hoe ook genaamd te maaktn, of fchoon ook hy Advokaat-Fiskaal by voorgemelde zyne Memorie de eer heeft gehad aan Hun Hoog Mogenden voor te ftellen, dat hy van dezelve Boeken en Papieren dagt te maaken een judicieel emplooi, ten dien effecte, dat zo hy Advokaat-Fiskaal al eens omtrent het emplooi dier Boeken en Papieren mogt verfeeren in een erroneus begrip, het in allen gevallen doch van het oirdeel van den Raade van Braband zoude dependeeren , om aan hem Advokaat-Fiskaal de verzogte provifien van \Juftitie daar op gefundeerd, al of niet te accordeercn, daar Hun Hoog Mogenden by Hoogstderzelver Plakaat van Amnestie in dato den 5 July deezea jaars 1788, het welk was geweest de bafis, waar op hei verzoek van hem Advokaat-Fiskaal tot extraditie dier Boeken en Papieren by voorgemelde Memorie aan Hun Hoog Mogenden gedaan, had berust, hadden gelieven goed te vinden en te verftaan , dat de zodaanigen tegens welken het zy door de competente crimineele Officieren binnen den tyd van dr'e maanden naar de Publicatie van het vcktzeide Plakaat, het zy door htm Ad okaat Fiikaal naar expiratie van dien tyd, zoude moéten ^'o*den geprocedeerd, ingevalle dat zy mo^tf» vernet nu r , dat hunne gepleegde daad door bykomeride nn handigheden verfchoocing 2oude muat-ertc, zich ten

uien

Sluiten