is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<J8 Verzameling van Stukken letrekkelyk tot

N». I ic8. Publicatie van de Regeering der Stad Delft;, betrekkelyk den ééd op het fourneeren van den Vyf' en- twintigjlen Penning.

De Heeren Commisfarisfen binnen de Stad Delft, door de Ed. Groot Achtb. Heeren Burgemeesteren en Regeerders der gemelde Stad, uit naam en van wegens de Ed. Groot Mogende Heeren Staaten van •Holland en West-Friesland aangelteld tot het afneemen van den ééd op het fourneeren van den Vyf. en- twïntigften Penning, ingevolge het Placaat van Hun Ed Groot Mogenden van den 30 September 1788, adverteeren by deezen, dat door hun, ge. duurende de maanden February, Maart en April a^nftaande, 's namiddags van drie tot vyf uuren, op de dagen hier na te melden, zal worden gevaceert, tot het afneemen der Verklaaringen onder ééde, in het 4de Artikel van vooriz. Placaat vermeld.

Dat welgemelde Heeren Commisfarisfen, (zynde verdeelt in twee D,. parementen,) ten fine voorfz. hunöe Vergaderingen zuilen houd n als naamentlyk: het eerfie Departement in de Kamer;van Heeren Burgemeesteren op het Raadhuis deezer Stad, en het tweede Departement, ia eeu der Kamers op het Princenhof alnier.

En dat, ten einde aJes rrftt de meeste geregeldheid, en in de beste orde tot itard wo--de gebragt, en aan te intentie van Hun Ed. Groet Mogenden ten prompften voldaan werde, welgemelde Heeren Commii-farisfen hebben gearrefteerd , dat de op. roepioge van de Ingezetenen binnen deeze Stad en Jurisdictie van dien, zal gefchieden agtervolgens de refpedh e Wyk^wartieren, waar in deeze Stad en Jun^didie van dit-n is verdeelt , en zo als dezelve by deezs Publicatie werden befchreeven , zodaanig en in diervoegen, dat voor Heeren Commisfarisfen van het eerfie Departement op het Raadhuis deezer Stad, gehouden zullen zyn te compareeren, als volgt:

op