Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26" Verzameling van Stukken betrekkelyk tst

Jegien en Gerechtigheden der Ingezetenen na welgevallen te disponeeren, hoedaanige StaatsRefolutie van haar eerfte oirfprong af ipfo jure nul zou zyn, en een Regeeringsform zou introduceeren, zo ondraaglyk voor de Ingezetenen, als naauwlyks uit te denken was. 10. Dat aan de eene zyde 't Privilegie ten deezen opzichte zeer veel nuts voor de Ingezetenen bedoeld, en in't maintineeren van 't zelve voor haar is opgefloten, terwyl aan de andere zyde niets nuttigs noch aangenaams uit het doen der Electie voor Schepenen voor zyne Doorl. Hoogheid voortvloeit, maar wel moeite, veeltyds ongenoegen, gevaar van misleid te worden, en verdere gevolgen van dien.

Om alle welke en andere redenen den Ondergeteekenden niet fchroomt, deeze zyne gevoelens open te leggen, bereid zynde (op dat zou blyken, dat geen geest van Factie of eenige andere dryfveederen, maar alleen den Ondergeteekenden zyn beste Geweeten, hem deeze fustenue doet amplefteeren) dat zyn Declaratoir by een nadere Memorie op te helderen, welke hy gaarne aan 't oirdeel van Kundiger en in navolging van Heeren Burgemeesteren, aan 't wys oirdeel en decifie van den Souverein wil onderwerpen, ten dien einde dan ook nadere Aanteekening, en zo 't nodig mogt oirdeelen, ook Protest voor zich referveerende.

Actum den 27 Juny 1786".

(was get.) Jacob Binkhorst.

(Onder Jlond)

Accordeert &c. (was get.') C. J. van de Blocquery.

Sluiten