is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

196" Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

U Ed. Groot Achtb., maar in effecte onder de Regeeringe van eenige weinige hunner mede-Burgeren ( van wien U Ed. Groot Achtb. niet dan bloote werktuigen ter uitvoering van hun wil zouden zyn,) zouden moeten leeven.

En vermits alle deeze vorderingen en eisfchen op den naam van het Volk, Burgers of Poorters van Hoorn, aan U Ed. Groot Achtb. worden voorgedraagen, en de ondergeteekenden, die tot dus verre hebben ftil gezeten, in hoope dat al dat werk van zelvs zoude ophouden , dan waar in zy zich te leur gefteld zien; zoo achten zich de ondergeteekenden verplicht, om zich aan U Ed Gr. Achtb. door deeze te adresfeeren, te kennen te geeven en te verzekeren, dat het 'er wel verre van af is, dat alle de Burgers en Poorters, of wel hec voornaamfte en notabelfte gedeelte van dien, zulke eisfchen, vorderingen en bemoeijingen met en in zaaken die wettiglyk, en na de Conftitutie deezer Landen alleen aan U Ed. Gr. Achtb wyze directie zyn toevertrouwd, te willen inmengen of indringen, en re betuigen, van geen deel gehad, of te willen hebben aan alle die nieuwigheden en vorderingen , die aan U Ed. Groot Achtb. zyn gedaan , of verantwnordelyk gehouden worden, voor de gevolgen daar uit te duchten, en dat de ondergeteekenden ongaarne zouden zien , dat ten opzichte van de wyzt der beftellinge der Regeeringe deezer Stad, verdere meerdere ofte andere veranderingen wierden ingevoert en gemaakt, dewyl na het inzien van de ondergeteekenden met reden anders te duchten is, dat zulks zal uitloopen tot een ganfche omkeering in deeze Regeeringe, die op Handvesten, Voorrechten en gewettigde Gebruiken gegrond en gevestigd is; en waar by deeze Stad van bnheuglyke tyden gelukkig, voorfpoedig en gezegend is geweest, en door deeze nieuwigheden en veranderingen, geheel verward, en vervallen zoude geraaken. Voor hec overige verzoeken de ondergeteekenden