Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 233

daan, dat men die genen, welken de eer hebben» in naam van den Souverein de Juftitie te adminiftreeren by eene fcbriftuure, die reeds by de publieke Couranten alomme is gedivulgeert, opentlyk proftitueert; als Menfchen, die den laagen rol van verklikkers fpeelen, en zich nogthands verftouten tot het doen van een Judicieel en Politiek onderzoek, waar toe voorzeker de ftrikfteonzydigheid wordt vereischt; en dat men ons, die door U Ed. Groot Mogenden in een gewichtigen en aanzienelyken Post zyn gefteld, openlyk infimuleert vaneen verachtelykenheerschzucht, ja zelvs, dat wy ten kosten van de goede Ingezetenen van deeze Stad en van dit geheele Kwartier, onze ongeoirloofde bedoelingen zouden trachten te bereiken.

Wy zullen ter zyner tyd alle onze handelingen en verrichtingen voor het oog van U Ed. Groot Mogenden en van de geheele Natie, bloot leggen; en zo zulks mogt vereischt worden, altoos op het volleedigfte kunnen justificeeren: terwyl wy nimmer hebben begreepen , dat de intentie van U Ed. Groot Mogenden zoude zyn geweest, dat wy benevens den Magiftraat tot geene verantwoordinge hoe genaamt zyn verplicht, en alzo (gelyk men zich by de Remonftrantie uitdrukt), boven den Souverein zeiven te zyn verheven; maar dat zulks in tegendeel, offchoon niet met even zo veele woorden in Uwer Ed. Groot Mogenden Refolutie uitgedrukt, uit den aart en natuur van de ons toevertrouwde Commisfie van zelvs voortvloeide; van welk begrip wy reeds een fpreekend bewys hebben gegeeven, door het overbrengen van ons provifioneel Rapport, ter Tafel van deeze Souvereine Vergadering: daar door zullen Hoogstdezelven dan ook ter zyner tyd worden in ftaat gefteld, omonzydig en onbevooroirdeeld te kunnen beflisfen, of men de eerlykften en welmeenendfte Regenten als fuspecte Perfoonen heeft voorgedraagen, ten einde langs dien weg tot zulke oogmerken tegeraaken, P 5 wel-

Sluiten