Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 13

Hun Ed. Gr. Mogenden, by welke 't zelve is gelegalifeerd (trekkende) te herftellen, en ten dien einde 't zelve tegen zekeren bekwaamen dag op de Roode Steen te laaten vergaderen, en aldaar aan het zelve zyne Vaandels en de Trommen,ten tyde van het Oproer op het Stadhuis gebragt zynde, weder over te geeven; mitsgaders den Commandant van dat Genoodfchap, Mr. Jan Hendrik vak Stralen, in de Vergadering te ontbieden, ora hem van dit gerefolveerde kennis te geeven ; gelylc ook (taande Vergadering, na dat deze ve Mr. Ja» Hendrik van Stralen zich aangemeld had, en binnen gelaaten was, is gefchied; hebbende de voornoemde Mr. Jan Hendrik van Stralen, zyne dankbaarheid voor deeze Refolutie kortelyk ïü gepaste termen betuigd. , .

By de Deliberatien over dit poinct, heeft de Heer Prsfident-Burgemeester van de Bloccutery voorgedraagen, dat hy Praefident-Burgemeester, meC het doen brengen van de Vaandels en de Trommen van't voorfz. Exercitie-Genoodfchap ten Stadhuize» geenfints heeft bedoeld aan 't zelve de gemelde Vaandels en Trommen af te neemen, maar dat na het ontvangen van een boodfchap van 't Huis van den voornoemden Mr. Jan Hendrik van Stralen, dat de aldaar berustende Vaandels en Trommen door denOproerigen hoop opgeëischtwierden, tot het overbrengen van dezelve Vaandels en Trommen ten Stadhuize order had gegeeven, met voorkennis en overleg van den voornoemden Mr. Jan Hendrik van Stralen, ten einde dezelve Vaandels en Trommen aan den moedwil der Oproermaakers te onttrekken; en dat ingevolge dat befluit de gemelde Vaandels en Trommen , door eene Stads-Bode en twee Stads Werkers van het voornoemde Huis van meergemelde Mr. J. H. van Stralen afgehaald, en op het Stadhuis in zekerheid gebragt zyn-, met welke informatie genoegen is genoomen, ,

Zynde wyders by de Deliberanen over dn poinct door de Heer Burgemeester van Stralen gedecla-

reerd,

Sluiten