Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 21

il Predikanten van den heerfchenden Godsdienst, en an» I dere getolereerde Gezindheden, als mede de Ad-

I vocaaten mede begrepen, reeds in functie zynde,

II of nieuwlyks hun ambt of bediening aanvaardende, I verplicht zullen zyn, den ééd tot handhaaving der I Conftitutie te doen, ten dien effette, dat ingeval-

1 le zy zich mogten onderftaan, om door hunne Ad1| vifen, of het ftellen of teekenen van Memorien, Addresfen of Requesten in de Regeerings Conftitu: tie, en daar omtrent gemaakte Regiementin dato

! den 27 November 1749, eenige explicatie, iflter-

i pretatie of verandering te verzoeken, zy terftond I van hunne Ambten en Bedieningen niet alleen zult! len zyn vervallen, maar ook daar en boven als fchulI dig aan hoog . verraad worden geftraft: zynde ten I dien einde door ons navolgend Formulier van ééde

! gearresteerd en vastgefteld.

I „ Jk belove en zweere de Conftitutie en Regee| „ ringsform van deze Provincie met het Érf1 „ ftadhouder-, Gouverneur-, Kapitein en Ad1 „ miraalfchap-Generaal, erflyk in het Doorluchtig Huis van Oranje en Nasfauw gehouw „ en getrouw te zullen aankleeven , zodaanig „ als het zelve by de refpe&ive Staats Refolutien in de jaaren 1748 en 1749 in deze Provincie is opgedragen, en by den tegenswoordigen Heere Prince Erfftadhouder in den ,, jaare 1766 aanvaard.

- Zo waar help my God Almachtig.

iii.

I Dat by het doen van den ééd op de Conftitutie, door •3! alle Ambtenaars eene verklaaring zal worden ge:| teekend, dat zy geen deel gehad hebben aan de zo» d genaamde Acte van Verbindtenisfe op den 8 Auïjgustus 1786 te Amfteldam opgericht, en byaldien Ijzy dezelve mogten verteekend hebben, zy door i het doen van den ééd op de Conftitutie zich ontflagen | zullen houden van alle verplichting daar door op Jhun gelegd, ook nimmer diergelyke VerbindtenisB 3 fen,

Sluiten