Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen* 227

59. Die ook op dezer zyds citatie a!s Burgeren en Ingezetenen dezer Stad zyn gecompareerd, en geenszins, als Ingezetenen van eene andere Provincie

Dns gepresteerd, ook rëeds had voldaan, en dat dezelve jiet dan met de gevoeligfte aandoening, uit het Rapport van len commandeerenden Officier, aan welken het inbrengen 'an het by ons geordonneerd Guarnifoen was aanbetrouwd ;eweest, had kunnen ontwaar worden * welk eenen toeftel nen zich binnen die Steden, om onze Souveraine bevelen egen te gaan, veroirloofd had.

Dan dat, hoe zeer daar door de rechtvaardigheid derftraft ms als wettige Overheid, en de Raaden dezer Landfchap Is Richtërs, in confcientie pnverantwoorde'.yk (telde, dee rechtvaardigheid der ftraf echter de bekommeringen van yne Hoogheid ten fterkften verlevendigde, daar Hoogste«elve begreep, hoe veele minder en meerder aanzienlye Familien door wettig ergaane, doch infameerende, Sensntien zouden moeten batmet worden, hoe 'veele on:huidige Ouders, Huisvrouwen en weerlooze Kinderen aar in allerongelukkige zouden moeten deelen niet alleen, laar zich nog boven dien zouden moeten beroofd vinden an hunne Zoons, Mannen en Vaders, en met dezelve eel al van het noodzaaklykfte levensonderhoud.

En dat, offchoon zyne Hoogheid van onze gewöonë cleentie wel meende te mogen vertrouwen, dat onze intefie geenzints zoude zyn, om alle de meer óf minder fchülgen, naarmaate van hu,n misdryf, te doen ftraffen $ maar it wy daar in op d'eene of andere wys zouden voorzien, me Hoogheid echter vermeende aan onze attentie te md» :n herrinneren, dat hoe zeer ook, na ergaane Sententie'; 3t zy dau gratie, pardon of mitigatië van ltraf door ons ügt verleend worden, dit echter zomwyleh niet zöudd sletten, dat de onderlinge haat, het wantrouwen, verwy» igen, en de daar uit t'ontftaane verbittering tusfchen jrger en Burger vermeerderd, en misfchien tot in verheiden opvolgende generatien zoude overgebracht wor9; behalven dat deze onze Provincie daar door ook mis. hien een aantal Inwooners zoude moeten rhisfen, die-} 1 zy nog in tyds tot inkeer konden gebracht wördén, hüï'hë Le'deri der Maatfchappye krjïidsii Üïyveöi

P'3 D«

Sluiten