Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

420 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

reidwilligheid getoond, om de differenten door mm. nelyke conferentien uit den weg te ruimen; wy hebben geen Militairen Arm gebruikt om, ten kosten van Burgerbloed , die Provincie, of Steden van dezelve, te overmeesteren, zoo als men ons gelieft te laste te leggen..

Buiten een Batailjon van het Regiment van den Heere Collonel Prinfe van Hesfen-Darmftad, en de Regimenten van den Generaal-Major van Monfter en Collonel Graave van Efferen, zyn 'er geene Troepes naar de gemelde Provincie door ons gezonden; het eerst gemelde Batailjon is op ons patent, en op verzoek van den Magiftraat van Amersfoort, in gemelde Stad in Guarnifoen gelegd, en de twee andere Regimenten, ter requifitie der Heeren Staaten, zoo ten Platten Lande gecantonneerd, als in de Stad Rheenen geplaatst, ter bewaaring van de rust en veiligheid.

Wy vertrouwen dat de Heeren Staaten van Gel. derland en Utrecht in deze differenten geen employ gemaakt hebben, dan van zoodaanige middelen, welke zy oirdeelden best in ftaat te zyn om de rust, vrede en veiligheid, binnen de gemelde Provincien te bewaaren en weder te brengen, en dat Hun Ed. Mogenden nimmermeer oogmerk gehad hebben, om zoodaanige middelen te doen dienen ter verkortinge der Burgerlyke Voorrechten, verhindering van billyke reprefentatien van 's Lands klagende Ingezetenen, of fmooring eener wettige en eerbiedige Volksftem.

Althans wy voor ons betuigen, dat wel verre dac wy ooit of ooit de hand zouden willen leenen tot verkorting der Burgerlyke Voorrechten, wy in tegendeel de eerfte zouden zyn om met al ons vermogen daar tegen te waaken, en dat wy in dezen niets anders gedaan hebben, dan zoo als wy t'eenigen dage voor den Opperften Regeerder vermeenen te kunnen verantwoorden.

Hoe zeer wy dus redenen hadden ons te flatteeren, dat ons gedrag, in dezen gehouden,niet zou-

de

Sluiten