is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7}. Verzameling van Stuiken betrekkelyk ttt ,

wel en naar behooren te bekleeden, in de Electie voorby te gaan, en aan anderen tepostponeeren, alleen omreden, dat zoodaanig Regent uit een welgéplaatften yver, om den dienst van het algemeen te bevorderen, in deze of geene zaaken een ander fysthema zoude hebben gevolgd, als met de denkwyze van den Stadhouder overeen kwame; het welk noodwendig eene fchaadelyke uitwerking voor den dienst van het algemeen zoude hebben, alzoo niet alle Regenten denoodige fermiteit hebben,omeene goede zaak niet na te laaten, wanneer zy zouden kunnen vreezen, door haar doen in de ongunst van den Stadhouder te geraaken, en 'er dus Regenten zouden kunnen zyn, welke, om by voorkomende gelegenheden door den Stadhouder niet voorby gegaan en gepostponeerd te worden, in de' behandeling van de zaaken van het gemeen minder den dienst van den Lande , als de gunst of ongunst van den Stadhouder, in het oog zouden houden»

Oro