Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234- Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

fteldheid van zaaken, en de fchikkingen, die omtrent de Schuacry gearrefteerd zyn, behooren uitgezonderd te worden i. De joódfche Natie % om dac dezelve alhier als vreemdelingen aangemerkt, in het lighaam der Burgery niet ingelyfd, maar flegts tot eene precaire inwooning geadmitteerd worden.

i. Alle, die op eenigerhande wyze, het zy aanhoudend of op zekere tyden eenige alimentatie of adfijlentie van Armcomptoiren of piepje Gejlichten genieten; om dat dezen niet behooren gefteld te worden in gelyken rang met zulken, die hun eigen brood eeten, en behalven het dragen van andere lasten zelfs nog tot foulaas van den Armen het hunne toebrengen ; terwyl het de armoede al te zeer zoude encourageeren, indien 'er geene diftinctie tusichen beide plaats hadde.

3. Alle zoodaadige bedienden, voor welken liet neeren- enRedemtiegeld betaald wordt; omdat deze ftaande ten byzonderen dienfte van hunne Heeren, of Vrouwen, of Meesters, daar door aan den generaalen dienst der Stad onttrokken zyn, en niet genecesiiteerd worden, om den last der Schuttery te dragen; weshalven het ook alzins billyk was voor. gekomen, dat deze, zoo lang zy zich in eenigen particulieren dienst bevinden, en meer of min in hunne vryheid beperkt zyn, niet gelyk gefteld worden met zoodaanige Ingezetenen, die,verplicht zynde zich a3n alle buur- en burgerlasten te onderwerpen, ook op al de rechten des Volks aanfpraak hebben. ; , ,.

Dat zy Heeren Gecommitteerden wyders op die zelve gronden , welke tot juftiftcatie van de gemaakte uitzonderingen ftrekken, ook gemeend hadden de bepaling der Stemgerechtigden te moeten uitbreiden tot allenji die, boven de 18 jaar oud zynde, één jaar en zes weken alhier zyn gedomicilieerd geweest, om dat deze allen van dat oogenblik af aan, ten opzichte van alle Burgerlyke verplichtingen, ook in het byzonder relatief de Schuttery, als Leden der Burgery geconfidereerd en behandeld worden. Dat

Sluiten