Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de GebeurtenisJren in 1737 enz. voorgevallen. 13

N°. 1473. Propofitie door de aanwezende Gedeputeerde van de Provincie van Utrecht ter Vergadering van Hun hoos Mogenden gedaan, om aan zoodaanig,e Officiertn, welke door de Weren Staaten van Rollai d zyn gejusptndeerd, te dom gelasten, dat zy zich monen aanmerken; als by dezen in hunne posten htrJUld te zyn tsc In dato den 1 Juny 1787.

De aanwezende Gedeputeerde van de Provincie van Utrecht, vind zich verplicht aan Hun Hoog Mogenden voor te dragen, dat zoude behooren te worden gerefolveerd, om dc Raad van Staaten te authorifeeren en te verzoeken, ingevolge van voorgaande Refolutien dienaangaande genomen,.om ten ipoedigften aan alle de Officieren, welke door, of uit naam van de Staaten van Holland in hunnen dienst, ter zaake van de obfervantie van de onderfcheidene en met hunne primitive ééd overeenkomftige orders, door hen van wegens de Generaliteit ontvangen en nagekomen zyn, werden gesuspendeerd of gedispenfeerd, en dewelke by de on■derfcheiden Regimenten door de Heeren Staaten van Holland nog niet zyn geremplaceerd geworden, te doen gelasten» Jat zy zich moeten aanmerken als by rieden in hunne Posten herfteld te zyn, en dienvolgens ieder in zyne refpettive qualiteit het Commando weder op zichteneemen, met byvoeging en last aan de verdere onderhebbende Officieren, Onder-Officieren en Gemeenen, van hen in die Posten, in welke zy thans worden geconfirmeerd, te erkennen en te gehoorzaamen; dat vervolgens alle Officieren, dewelke zich aan overtredinge van den ééd aan de Generaliteit gedaan, hebben fchuldiggemaakt, provifïoneelGeneraliteits wege worden gefuspendeerd in alle de Pos. ten, welke zy bekleeden, en waar in zv van wegens de Generaliteit zyn beéédigd en Comrnisfie hebben ontvangen.

En dat daar van aan de overigen onder hunne orders

Sluiten