Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 21

ren Gedeputeerden vnn de Provinciën van Gelderland en van Friesland geinhsereerd de Relolucten van de Heeren Staaten hunne Prinn'p;<alen op het vooriz. fubjedf, alhier ingepragt; en verklaard, te zullen afwachten de Refolutien van de Heeren. Staaten hunne Principaalen op het Declaratoir , dien aangaande den ^ften dezer door de Heeren Gedeputeerden van de Provincie van Holland en Vest-Frif sland, op <xp>esie last van de Heeren Staaten hunne Principaalen, gedaan.

De Heerer Gedeputeerden van de Provincie vsn Utrecht, hebben verklaard: dat op Maandag hebberde overgeromen de violente Refolutie met on gehoorde dreigementen van de Heeren Snaaien van Hollandj waar by zich aanma'tigen de macht, om deze Vergadering Jam te manken, en dat het ztlve van veel verder uitzicht is , als de momenteele apparitie van de drie Heered van Utrecht alhier, zy om die redenen zullen afwachten de Refolutie van de Heeren Staaten hunne Principaalen.

De Heeren Gedeputeerden van de Provircie vaa Holland en West-Friesl3nd, hebben wel expresfelyk geinhasreerd het bovengemelde Declaratoir, en al 't gene uit het zelve zouden kunnen refuUeeren.

De Heeren Gedeputeerden van de Provincie van Zeeland, hebben geïnhaleerd hunne bovengemelde Propofitie.

En worden de Heeren Gedeputeerden van de Provinciën van Overysfel en van Stad en Lande , mids dezen, verzocht, de Refolutien van de Heeren Staaten huDne Principaalen, daar op ter fpoedigften te wilien uitwerken , en alhier ter Vergadering inbrengen.

B3

N9»

Sluiten