is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Geieurtenisfen in 1787 enz. voorgevallen. 7*

en niets meer wenfchende dan van hunne zyde alles, toe te brengen, wat tot herflel van de goede verRand houding en ééndracht zal kunnen verftrekken , echter nier. voorby kunnen ten dezen te doen rei marqueeren, dat onder de bezwaaren, die zich voordoen en de meeste oirzaak tot de verwarring gegeven hebben, 'er van dien aart zyn, dat tot geen onderwerpen van bemiddeling zullen kunnen in aanmerking komen.

Dat het immers in geen twyffel kan getrokken worden, of een Bondgenoot,onder war voorwendzei het ook zyn moge, bevoegd zoude wezen, om het gemeene Krygsvolk van den Staat, door alle de Provinciën na evenredigheid, en door de eene', uit hoofde van haar meerder vermogen, ook in ee grooter aantal betaald wordende, aan den ééd, aan de Generaliteit en aan de Staaten der Provincie, in welke in guamifoen leggen, gedaan, te mogen onttrekken,en de genen, welken aan den ééd getrouw zyn gebleven, deswegens zelfs van den dienst te fuspendeeren, of geheel te ontzetten, hun beftaaa te ontnemen, ja zelfs daar tegens ftrafoeffeningen in *t werk te Rellen; of een Bondgenoot het zelfde Krygsvolk zoude mogen gebruiken, tegens een der andere Bondgenooten, om die vyandelyk aan te vallen; en of een Bondgenoot of een Lid vaneen Bondgenoot zich op andere prastexten meester hebbende ^eten te maaken van Schepen tot 's Lands algemeene navaale macht behoorende , tot welkers aanfchaffing de overige Bondgenooten hun aandeel betaald hebben, bevoegd kan worden geoirdeeld dezelve te gebruiken, om daar mede de Ingezetenen en geringe commercie van eenigezyner mede-Bondgenooten te benadeelen , te belemmeren en zelfs vyandelyk te behandelen.

Dat dit nogthans gebeurd zynde, en als nog plaats hebbende, Hun Ed. Mogenden vertrouwen, dat zoodaane gebeurtenisfen , die ontwyffelbaar, immers voor een groot gedeelte, als de voornaame oirzaak der gerezene onlusten cd verwarringen moeten