is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Geheurtenisfen &1T787 enz. voorgevallen. 77

eigen te zyn, en met dien nadruk, welken de denkbeelden van twee rechcflreeks over elkander Traande allergewichiigue gebeunenisfen, het behoud, namenlyk of de ondergang van deze Republiek» waar van de uitkomst voor een van beiden, zich. zekerlyk binnen een gering tydperk Raat te ontwikkelen, en de reeds zoo verre gewekene hoop voor het eerfte, en maar al te gegronde vrees voor 6 laatfte, ia ons billyk verwekken, ter befchouwinge van voorfz, ü Ed, Mogenden Misfive, of wel voornaamelyk derzelver Bylage, overgaan.

Na dat wy dan de hoop hadden opgevat, dat de vriendelyke en ernfiige vertoogen, begrepen in onze Misfive van den 27ften May laatstleden, U Ed. Mogenden tot vreedzaame inzichten en tot zulke befiuiten zoude overgehaald hebben, die de veroirzaakte breuke in de Unie heelen, en de Hooge Bondgenooten tegen alle verkeerde oogmerken en ondernemingen verzekeren konden; fmert het ons niet weinig, dat wy U Ed. Mogenden niet ilegts, by het volharden in hunne voorige maatregelen, tot hier toe nog de eene inbreuk op de U. ™ "s de andere zien ondernemen, maar dat ook U Ed. Mogenden nog nieuwlings, door hunne handelwyze omtrent de Hooge Perfoon van haare Koninglyke Hoogheid, Mevrouwe de Princesfe van Orange en Nasfau, alle de Bondgenooten in de Gemalinne van Hunnen Erf-Stadhouder en KapiteinGeneraal beledigd , en zelfs de goede Burgerye en de geheele Provincie van Holland gewaagd hebben aan de gevoeligheid van zyne Majefteit den Koning van Pruisfen, eenen onzer machtigden en meest genegen Nabuuren.

Wy hadden de aanhouding en den belemmerden doortocht van haare Koninghke Hoogheid in de Provincie van Holland reeds vernomen uit hetfchryven van hoogstgemelde haare Koninglyke Hoog. heid, gelyk ook van zvne Doorluchtige Hoogh-dd en van onze Afgevaardigden ter Gpne^üteit, toen wy de Misfive ontvongen' van U Ed. Mogenden in

dato