Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 139

Gedeputeerden naamens de Vergadering te gelasten, om by de deliberatien, welke op de meera, gemelde Propofitie van Haarlem, op heden, by «, Hun Ed. Gr. Mogenden (tonden gehoudea wor,, den, derzelverAdvis, ia conformité der Refolu9, tie der Vergadering van den 2often dezer op gis„ teren ter hooggemeide Staatsvergadering uitge„ bracht, te retracleeren, en zich met den woor. ,, delyken inhoud der Propofitie van de Stad Haar* j, lem, zoo als die was liggende, te conformee., ren" ; met verder verzoek aan Heeren Burgemeesteren, om van die Refolutie aan meergemelde Gecommitteerden rapport te willen doen; en waar aan voldaan zynde , hebben de Gecommitteerden, naamens hunne Committenten, alle de gevolgen dezer Refolutie voor hunne rekening genomen.

De Heeren Mr, C. J. Bosschaard en Mr. D. F. Pichot hebben in eene Refolutie, op zoodaanigewyze als deze genomen, niet geconcurreerd.

K9. 1517. Aanfpraak ter dezer gelegenheid door de DireSteuren vm 't Vry-Corps, midsgaders de Com> misfarisfen van de Burger-Sociëteit der Stad Schiedam , aan Heeren Burgemeesteren gedaan. In dato den 22 February 1787.

Edele Groot Achtb. Heeren!

Daar wy met de uiterfte aandoening gister avond; authenticq vernomen hebben de onderfcheiden ad. vyzen, in de Vergadering van Hun Ed. Groot Mogenden op gister uitgebracht, op de allergewich» tigfte Propofitie, door de Gedeputeerden j ;r Stad Haarlem laatstleden Saturdag ter tafel van Hun Ed. Groot Mogenden gebracht, ftrekkende tot verfterJting van het Guamifoen hunner Refidentieplaats, . bepaaldelyk door eenige Compagnien Infantery en Cavallery van den Rhyngraave yam Salm, waar uit

het

Sluiten