Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S26 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

kleinen Krygsraad by dezelve geplaatst worden. J LIV. De Grenadiers zullen door het Lot geko- ■ zen worden, uit zoodaanige Perfoonen reeds Schut. . ters zynde, zich vrywillig aangevende, en niet: beneden de vyf voet en zes duim Rhynlandsch lang ; zynde, als door de Staf- en Grenadier-Officiereni van het Batailjon daar toe gefchikt geoirdeeld worden; deze aanftelling zal gefchieden terftond nas het aflopen der Zomer-Exercitiën, en voor de: groote aanneming in Oótober._

LV. De Grenadiers zullen jaarlyks voor het ge., bruik der Nimfen betaalen twintig ftuivers, enj voor de fchaadens, die aan dezelve buiten de Exer. citien komen, moeten inftaan ; ook ze niet mogen| dragen, dan wanneer hun zulks door den Commandeerenden Officier van hun Batailjon word aangezegd: zullende hetnogthans den zoodaanigen, diei: verkiezen zich van eigen Mutfen te voorzien, vry; ftaan, dezelve, tegen betaaling van den inkoopprys, van de Commisfarisfen over de Geweer-kamer vani| hun Batailjon over te nemen.

LVI. De Kadets zullen ten minftcn 15 jaaren: oud moeten zyn, den Schutters-ééd afleggen, en: zich ten allen tyde, mits de Exercitiën kundig zyn-| de, aan een der Compagnien na hun goedvinden] kunr.en aandienen, en door den Krygsraad by deJ zelve geplaatst worden , doch zullen geen ftem tod het formeeren van Nominatien of Eleöien kunnen! uitbrengen, dan na dat zy 18 jaar gepasfeerd zyn.

LVI1. Tot Artilleristen zullen by voorkeur zoo-\ daanige gekoozen worden, als zich vrywillig aan-| bieden, en door de Officieren daar toe gefchiktj geoirdeeld worden. „,,''.

LVIII. Die tot Schutters aangefteld wordenJ zullen gehouden zyn , terftond na hunne aanftelling, den hier navolgenden Schutters-ééd, in handen van den grooten Krygsraad af te leggen:

„ Dat zweere ik

dat ik zal onderdaanig zyn de Ed. Groot Mogen*

de Heeren Staaten van Holland en West-Fries^

s, land*

Sluiten