Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<fe Gebewrtenisfen in 17S7 enz. voorgevallen, 327

s, knd, reprsfenteerende de Hoöge Overheid de» zen Landen, mitsgaders Burgemeesteren, die h vao den Gerechce en van de Vroedfchap, der 3, Stad Haarlem, voorts Collonellen en alle over my gefielde Officieren dezer Schuttery; dat iic ,., volgens derzelver bevelen zal helpen weeren al,, le overlast, tumulten en oproeren; deze goede «i Stad houw en getrouw zyn, derzelver Privile„ gien en Vryheden voorftaanj alle verraad, over1, val en bederf, en generaalyk alles wat de wel. at vaart van de gemeene Zaak, en van deze góe>, de Stad en Burgery in het byzönder, contrarie „ zal wezen, met al myn Vermogen zal tegen» n gaan, en, des geordonneerd, met lyf eUgOedzal %% helpen wederftaan en afkeerèn 5 en indien de >, nood het vorderde^ dat men zoude moeten bui« „ ten Haarlem trekken, waar Heeren Burgemees. j>, teren ofce een derzelver my zullen voorgaan „ s, ik henlieden zal volgen."

Waar na aan ieder derzelven een Schutters BiU jet, mitsgaders een Copy van den ééd, en een geïiommerde Koperen Penning zal ter hand gefield kvorden, zullende het Nommer van gemelde Penning, gelyk ook van het Geweer, en van de Wapenrusting , op het Schutters Biljet genöteercS, rvorden,

Kapittel V.

Over de aanftelling van Opper- en Onder% Officieren, Tamboers en Pypers.

LIX. Alle posten van Officier of Onderofficier rallen binnen 14 dagen, na dat dezelve zyn kó. men te vaceeren, moeten vervuld, 'en de, nieuw langeïlelde by den eerstvolgenden kleinen Krygsraad ; of, als de beéédiging by Heeren Bürgemeesiferen gefchieden moet, binnen een week na dè pnftelling, beéédigd worden. . U LX. Tot de posten van Officier óf Oèdèr-ÓH3? 2 tief

Sluiten