is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t6i Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

het intrekken van eene Provincie, zonder confent van de territonaafe Souverein, verbieden, terwyl zy tot dat einde zich zeiven geen anderen vraag behoeven te doen, dan of zy van dien hunne verplichting, aan de gezamentlyke Bondgenooten en van het nakomen der ordres, hun uit derzelver gezamentlyke naam gegeven, kunnen worden ontflagen, door een der Bondgenooten afzonderlyk? van 'welke vtaag, de negative buiten alle bedenkelyk-

rDa^wanrjeer de voorfchreven Refolutie der Heeren Staaten van Holland, en de gemediteerde vervuiling der plaatzing van gemelde Officieren, word befchouwd, met betrekking tot andere Bondgenooten, Hun Hoog Mogenden vergeefs, werk zouden doen, indien zy wilden betoogen, dat immer kan, worden goedgemaakt » dat of het recht van Betaal&j. heer, of dat van territoriaale Souverein, de bevoegdheid zoude geven, om aan de Troepen van de Unie, hoe zeer op derzelver repartitie ftaande, of zich op het territoir bevindende, ordres te doen: toekomen, weiken zouden moeten opereeren of geëxecuteerd worden op het territoir van eene andere Provincie, en om die Troepen of derzelver Officieren, welken zich niet bereidwillig verklaa. ren tot het naarkomen van die ordres, tefuspendeeren, ca^feereD en anderen in de plaats te Hellen; dat die zaak by meer dan eene gelegenheid tot demonftratie is gebracht, en op zich zeiven zoo klaar en etrvoudig is, dat Hun Hoog Mogenden zich niet kunnen voordellen, dat wanneer men dat recht of di bevoegdheid aan den Betaalsheer of territoriaale Souverein zoudewülen toekennen, als dan een emig wezendlyk merkteeken van onderfcheid, tusfchen Provicciaale Militie, en Militie van de gezamentlyke Bondgenooten, zal kunnen aan de hand gegeven worden.

Dat na dit weinige geallegeerde Hun Hoog Mo-genden de Heeren Staaten van Holland zeiven tot. Rechters maaken, of het gerefolveerde van Hoogste

4e-